Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov

Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov vykonáva opravy meradiel v súlade s technologickým postupom s cieľom dosiahnuť po oprave meradiel predpísané metrologické kritériá.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08
7311002 - Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik presných prístrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy overovania meradiel
Špecifikácia:
Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
3
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
3
metódy konštrukcie plynomerov a spôsoby ich fungovania
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
3
technické normy v oblasti vodného hospodárstva
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
predpisy a technické normy v plynárenstve
3
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v pri oprave vodomerov a plynomerov
3
meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na demontáž, údržbu, opravy a montáž meradiel
Špecifikácia:
Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
3
údržba a opravy meradiel
Špecifikácia:
Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
3
identifikácia poruchovosti meradiel
Špecifikácia:
Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
3
nastavenie a kontrola meradiel
Špecifikácia:
Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
3
voľba technologických postupov, nástrojov a zariadení v procese skúšania tesnosti meradiel
Špecifikácia:
Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
3
preverovanie kompletnosti meradiel pred ich odovzdaním do skúšobne
3
meranie a vyhodnocovanie funkčnosti meradiel
Špecifikácia:
Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
3
evidencia stavu meradiel
Špecifikácia:
Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.) na odber plynu a vody.
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)
  • zaškolenie od výrobcu príslušného meradla na montáž a opravy určených meradiel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.