Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov

Mechanik, opravár vodomerov, plynomerovMechanik, opravár vodomerov, plynomerov vykonáva opravy meradiel v súlade s technologickým postupom s cieľom dosiahnuť po oprave meradiel predpísané metrologické kritériá. Ide o opravy membránových, rotačných a turbínových meradiel a pod. s využitím elektronických diagnostických zariadení. Vykonáva justáž meradiel s cieľom minimalizovať chybu meradla od predpísanej hodnoty. Vykonáva kontrolu skúšobných zariadení a ich bežnú údržbu. Koordinuje činnosť skladov opravovne meradiel s cieľom zabezpečiť efektívne a plnohodnotné fungovanie príslušného skladu v procese opráv meradiel.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496666/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7311
SK ISCO-08
7311002
ESCO
2284
SK NACE Rev. 2
D35,E36
CPA 2015
D35,E36
Príslušnosť k povolaniu
7311002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy overovania meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
metódy konštrukcie plynomerov a spôsoby ich fungovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v pri oprave vodomerov a plynomerov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy kontroly skúšobných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Skúšobné zariadenia (napr. etalón, multifunkčný kalibrátor tlaku a teploty, a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v právnych predpisoch v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologických postupov, nástrojov a zariadení v procese skúšania tesnosti meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na demontáž, údržbu, opravy a montáž meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a skúšky v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a vyhodnocovanie funkčnosti meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
preverovanie kompletnosti meradiel pred ich odovzdaním do skúšobne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia poruchovosti meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia stavu meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.) na odber plynu a vody.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie a kontrola meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.