Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov jednotlivých systémov v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Technik energetik dispečingu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08
3131006 - Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
4
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
4
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
4
riadiaca technika
Špecifikácia:
Vrátane oznamovacej a zabezpečovacej techniky a systémov.
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
4
elektrotechnické zariadenia v elektrárni
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
právne predpisy a pojmy v energetike
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
4
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
Špecifikácia:
V oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
4
zásady prevádzkovej kontroly
Špecifikácia:
V oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
priemyselná ekológia
4
zdroje a premena energie
4
elektrické siete
4
elektroenergetika
4
elektrické stroje a prístroje
Špecifikácia:
Elektronické meracie prístroje a systémy, meracia a regulačná technika, testovacie a diagnostické prístroje a pod.
3
elektrická stanica
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie distribúcie energie z velína
4
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
Špecifikácia:
Dokumentácie v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
4
dispečerské riadenie prevádzky zariadení na prenos a distribúciu elektrickej energie
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách prenosu a distribúcie elektrickej energie
4
kontrola prevádzky rozvodných zariadení a rozhodovanie o potrebných zásahoch
Špecifikácia:
Rozvodné zariadenia: vysokého, veľmi vysokého a vysokého napätia.
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v procese prenosu a distribúcie elektrickej energie
4
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie prenosu a distribúcie elektrickej energie
4
sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
4
kontrola stavu zariadení na prenos a distribúciu elektrickej energie
4
sledovanie integrovaného monitorovacieho systému
Špecifikácia:
V oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
4
posudzovanie hodnôt parametrov prenosu a distribúcie elektrickej energie
4
zostavovanie operatívnych plánov prenosu a distribúcie elektrickej energie
4
koordinovanie priebehu a väzieb prenosu a distribúcie elektrickej energie
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
monitoring, obsluha a kontrola dispečerských panelov na prenos a distribúciu elektrickej energie v prenosových a distribučných sieťach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.