Výrobca a opravár hudobných nástrojov

Výrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad drevo, koža, či kov. Tvaruje nástroje, montuje a demontuje súčasti hudobných nástrojov. Upravuje, nastavuje a ladí nástroje.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Konštruktér hudobných nástrojov
Mechanik hudobných nástrojov
Pracovník opráv hudobných nástrojov
Pracovník výroby hudobných nástrojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
ISCO-08
7312 - Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
SK ISCO-08
7312001 - Výrobca a opravár hudobných nástrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Iná výroba
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Príslušnosť k povolaniu
Opravár, ladič hudobných nástrojov

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
informačná gramotnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia spracovania kože
Špecifikácia:
jej povrchové úpravy
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia strunových hudobných nástrojov
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia bicích hudobných nástrojov
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia dychových hudobných nástrojov
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania, ladenia klávesových hudobných nástrojov
4
ekonomika a riadenie výroby hudobných nástrojov
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
4
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
4
technologické postupy spracovania dreva
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
4
technológia obrábania kovov
4
technológia povrchových úprav kovov
4
technológia tvárnenia kovov
4
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
diagnostikovanie porúch strunových hudobných nástrojov
4
diagnostikovanie porúch klávesových hudobných nástrojov
4
opravy bicích hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí dychových hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí klávesových hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí strunových hudobných nástrojov
4
tvarovanie súčastí bicích hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí bicích hudobných nástrojov
4
dekoratívne úpravy klávesových a strunových hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy dychových hudobných nástrojov
4
dekoratívne úpravy dychových a bicích hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy klávesových hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy strunových hudobných nástrojov
4
povrchové úpravy bicích hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí atypických hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí dychových hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí klávesových hudobných nástrojov
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí strunových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu dychových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu klávesových hudobných nástrojov
4
opravy dychových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu bicích hudobných nástrojov
4
opravy klávesových hudobných nástrojov
4
opravy strunových hudobných nástrojov
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu strunových hudobných nástrojov
4
diagnostikovanie porúch bicích hudobných nástrojov
4
diagnostikovanie porúch dychových hudobných nástrojov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.