Umelecký stolár, drevomodelár

Umelecký stolár, drevomodelár samostatne vyhotovuje, montuje a opravuje modely z dreva. Pracuje v dielňach zameraných na výrobu štýlového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré vyzdobuje intarziami a ornamentmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Obrábač dreva
Výrobca nábytku
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08
7317001 - Umelecký stolár, drevomodelár
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Stolár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
technológia výroby nábytkárskych a iných polotovarov
3
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
3
technologické postupy spracovania dreva
3
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
hydrotermická úprava a ochrana dreva
3
montáž a zostavovanie ďalších prvkov interiérového zariadenia v drevárskej a nábytkárskej výrobe
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
3
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
3
nakladanie s odpadom z nábytkárskej výroby
3
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
3
voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
3
ručné zhotovovanie kusového nábytku, bytových doplnkov a zariadení podľa výtvarných návrhov, technickej dokumentácie alebo vzorov
3
dodržiavanie bezpečnosti práce, používanie pracovných pomôcok pri montáži a demontáži nábytku a interiérových prvkov
3
návrh nábytku, nábytkových prvkov, doplnkov a dekorácií, vrátane konštrukčného riešenia
3
samostatné spracovanie výtvarného návrhu na zhotovovanie umeleckých, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva rezbárskymi technikami
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie umeleckých, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva rezbárskymi technikami
3
povrchové úpravy rezbárskych slohových a dekoratívnych výrobkov z dreva vrúborezbou, lakovaním a vypaľovaním vzorov
3
povrchová úprava výrobkov z dreva morením, bielením, imitovaním, nanášaním tmelu, emailov a lakov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.