Umelecký keramikár, hrnčiar

Umelecký keramikár, hrnčiar formuje na hrnčiarskom kruhu alebo na stroji úžitkové a ozdobné predmety zo sušenej a pálenej hliny, hlinené nádoby, keramický materiál a keramické umelecké predmety, ktoré následne suší, vypaľuje a zdobí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Keramik Džbankár Keramikár prípravkár Odlievač keramiky Modelár keramiky Keramikár - ručná ľudová tvorba Kvalifikovaný výrobca keramiky Pracovník v keramikárskej výrobe Kvalifikovaný výrobca hrnčiarskych výrobkov Pracovník v hrnčiarskej výrobe H
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08
7314001 - Umelecký keramikár, hrnčiar
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Keramik (hrnčiar)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
osobnostný rozvoj
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby a spracovania keramiky
3
druhy keramiky a ich vlastnosti
3
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
3
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
3
technológia zhotovovania modelov a foriem pre keramické výrobky
3
maliarske a dekoračné techniky na keramiku
3
ekonomika a riadenie keramickej výroby
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania keramiky
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ručné tvarovanie výrobkov z keramiky
3
vytváranie keramických výrobkov liatím do foriem
3
písmomaliarske práce
Špecifikácia:
Nápisy, dekoratívne motívy.
3
vytáčanie z voľnej ruky na hrnčiarskom kruhu
3
ručné zhotovovanie modelov pre zhotovovanie foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
3
ručné zhotovovanie sadrových foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
3
výroba vianočných ozdôb
3
povrchové úpravy umelecko-remeselných keramických výrobkov
3
samostatné spracovanie výtvarného zámeru na realizáciu nových vzorov umelecko-remeselnej úžitkovej a dekoratívnej keramiky
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.