Maliar, Tapetár

Maliar, TapetárMaliar, tapetár vykonáva úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavebných konštrukcií a objektov aplikáciou rôznych druhov malieb, náterov a tapiet. Pri veľkometrážnych plochách vykonáva nanášanie farieb striekaním.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
496620/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKNatierač
SKTapetár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (§ 6 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz lešenára (montáž a demontáž lešenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7131
SK ISCO-08
7131003
ESCO
2167
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7131003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy podkladov pod maľby, nátery a tapety (omietka, drevo, kov, sklo, plasty, papier) a spôsoby ich prípravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy montáže a demontáže jednoduchého lešenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia maliarskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné maliarske techniky (valčekovanie, linkovanie, šablónovanie a iné). Špeciálne maliarske techniky (batikovanie, patinovanie, bronzovanie, pozlacovanie a iné).
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tapetárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náterové látky na maliarske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ich zložky, druhy, vlastnosti, spôsoby prípravy a použitia.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby farebných odtieňov, farebného riešenia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady miešania farebných odtieňov a zásady farebného riešenia vnútorných a vonkajších plôch.
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné náradie, pomôcky a zariadenia na zhotovovanie malieb a náterov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy náradia a pomôcok, spôsoby ich použitia a údržby. Spôsoby prípravy, obsluhy a bežnej údržby zariadení na nanášanie malieb, náterov a tapetárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základy zobrazovania a kreslenia stavebných výkresov. Kreslenie náčrtov a skicovanie. Používanie výpočtovej techniky na čítanie projektovej dokumentácie a tvorbu dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
3
lepidlá používané pri tapetárskych prácach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ich zložky, druhy, vlastnosti, spôsoby prípravy a použitia
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odpady vznikajúce pri maliarskych, natieračských a tapetárskych prácach a spôsoby ich likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach. Zásady poskytovania prvej pomoci pri zasiahnutí farbami a náterovými látkami. Osobné ochranné pracovné prostriedky na maliarske, natieračské a tapetárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a projektoch na montáž a demontáž stavebných lešení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri maliarskych, natieračských a tapetárskych prácach. Dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia tapiet na steny a stropy budov a ich opravy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Lepenie rôznych druhov tapiet (papierových, s papierovou podložkou, textilných, umývateľných, samolepiacich, sklotextilných, špeciálnych), vrátane opracovania detailov. Zhotovovanie striekaných a valčekových tapiet. Vykonávanie tapetárskych prác a opravy tapiet v historicky cenných objektoch, práca so špeciálnymi tapetami v priestoroch s vysokými požiadavkami na výsledný vzhľad a kvalitu.
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovnícke práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Jednoduché lakovnícke práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a príprava podkladu pod maľby a nátery
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie chýb na povrchoch stavebných konštrukcií. Odstraňovanie pôvodných malieb a náterov (škrabaním, umývaním, bandážovaním, sadrovaním, tmelením a pod.), spevňovanie povrchov (pačokovaním, sadrovaním, stierkovaním a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava podkladu pred nanášaním náterových hmôt na kov, drevo a iné podklady
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
natieranie a opravy náterov stavebných konštrukcií a objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Aplikácia náterov na nové povrchy stavebných konštrukcií, aplikácia náterov na pôvodné povrchy stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a príprava podkladu pred tapetárskymi prácami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
maľovanie a opravy malieb stavebných konštrukcií a objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Aplikácia malieb na nové povrchy stavebných konštrukcií, aplikácia malieb na pôvodné povrchy stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a príprava podkladu pod tapety
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava lepidiel na tapetárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Miešanie lepidiel do stanovenej konzistencie, ich riedenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava maliarskych farieb a náterových hmôt
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Miešanie farieb do stanoveného odtieňa, riedenie náterových hmôt a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie a bežná údržba pracovného náradia, pomôcok a zariadení na zhotovovanie malieb a náterov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Likvidácia odpadov vzniknutých pri maliarskych a natieračských prácach.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
organizácia práce a príprava pracoviska
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obhliadka a hodnotenie povrchov stavebných konštrukcií a organizácia práce.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.