Technik pre správu lesného majetku

Technik pre správu lesného majetkuTechnik pre správu lesného majetku zabezpečuje správu agendy v oblasti nakladania s lesným majetkom, správy lesných pozemkov a reprivatizácie v rámci organizačnej jednotky. Zabezpečuje a vypracováva podklady pre nájomné vzťahy týkajúce sa lesných pozemkov a podklady na návrhy majetkových zmlúv. Zabezpečuje vedenie evidencie pozemkov a stavieb, činnosti súvisiace s Registrom obnovenej evidencie pozemkov, vedenie agendy súvisiacej s reprivatizáciou a realizáciou reštitúcií v lesnom hospodárstve. Vypracováva podklady na návrhy majetkových zmlúv a spolupracuje s príslušnými katastrálnymi úradmi. Pripravuje podklady na stanovenie výšky dane z nehnuteľností a na odpredaj prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496614/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143006
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o reštitúcie, nájmy a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vybavovania podaní podľa katastrálneho zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ovládanie postupov a náležitostí podaní na kataster nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
7
lesné stavby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné druhy lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany, vplyv ochrany prírody na hodnotu majetku lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy, plánovanie a riadenie nákladov a výnosov zo správy lesného majetku (predaj, kúpa, nájom, dane...).
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie pozemkov a stavieb v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy vedenia evidencie: evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku a evidencia kúpno-predajných a nájomných zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo verejne dostupných mapových portáloch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využívanie verejne dostupných mapových portálov pri evidencii nehnuteľného majetku lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Využívanie dostupných geografických portálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosti pri obnove programov starostlivosti o les
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov o lesných pozemkoch k žiadosti o vyhlásenie lesného celku, príprava podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu (napr. funkčné plochy, ochranné lesy, lesy osobitného určenia, premietnutie údajov plochovej tabuľky nového programu starostlivosti o les do podnikovej evidencie a pod.). Spolupráca pri poskytovaní údajov o obhospodarovaných pozemkoch pre vyhotovovateľa programov starostlivosti o les (správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok). Účasť na konaniach pri obnove programov starostlivosti o les. Prerokovanie správy o hospodárení a vyhotovenie protokolu, podkladov k zabezpečeniu trvalého označenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o reštitúcie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Na základe zákona o pôde.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
vedenie evidencie nebytových priestorov, prenájmov nehnuteľností, garážových státí, garáží
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie nehnuteľného majetku lesného podniku, vyhotovenie podkladov na výpočet nájmu ap.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
správa hnuteľného a nehnuteľného lesného majetku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Za príslušnú organizačnú jednotku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pozemkovej evidencie v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Evidencia lesných pozemkov, zastavaných a vodných plôch podľa katastrálnych území. Evidencia nájomných zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie agendy a evidencia. Vydávanie stanovísk ku konaniam pozemkových úprav. Účasť na konaniach zvolaných orgánom štátnej správy. Premietnutie schválených pozemkových úprav do evidencie organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie podkladov k návrhom na vklad do katastra, odstraňovanie prípadných nezrovnalostí v evidencii katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Usporiadanie vlastníckych vzťahov organizácie k nehnuteľnému majetku.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Písomná a ústna komunikácia so štátnou správou, zastupovanie lesného podniku v konaniach so štátnou správou.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce s ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spoluúčasť na rokovaniach a konaniach s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, súdmi, prokuratúrou, samosprávou, ďalšími právnickými a fyzickými osobami.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie plnenia povinností vlastníkov lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pozemková evidencia, nájomné zmluvy a pod. v zmysle lesného zákona.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie vypracovania stanovísk a spracovanie pozemkovej dokumentácie v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovanie podkladov a dokumentácie za organizačnú jednotku na prijatie stanoviska k výstavbe, k určeniu dobývacieho priestoru kameňolomu, k banskej činnosti ap. Zabezpečovanie vypracovania stanovísk pre správne orgány. Príprava podkladov na stanovenie výšky dane z nehnuteľností (pozemky), vypracovanie daňového priznania, poskytovanie podkladov podľa dohôd o odovzdaní lesných pozemkov, na vyhotovenie zmlúv o výkone činnosti odborného lesného hospodára pre cudzie subjekty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.