Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve

Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctveTechnik pre technickú prípravu výroby v lesníctve zabezpečuje aplikáciu technologických postupov na pracoviskách v ťažbovej činnosti a realizáciu činností v oblasti budovania lesných stavieb, lesnej dopravnej siete, činností súvisiacich so správou drobných vodných tokov, vrátane vedenia príslušnej agendy. Zabezpečuje aj opravy a údržby manipulačných skladov, zriaďovanie, opravy a údržby zvážnic a lesných ciest lesnej, opravy a údržbu budov vrátane bytového fondu. Zabezpečuje činnosti spojené s prípravou investičných akcií, činnosti spojené s realizáciou stavieb (projektová príprava, činnosť stavebného dozoru), revízie technických zariadení. Vedie evidenciu o správe drobných vodných tokov, vodných stavbách a evidenciu zmlúv o výpožičke drobných vodných tokov. Vypracováva protipovodňové plány, finančný plán na opravy a údržby drobných vodných tokov a plán stavebných a strojových investícií, plán opráv a údržby lesnej dopravnej siete a manipulačných skladov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496613/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v oblasti lesnej prevádzky, poznanie technológií pri ťažbovo-dopravnom procese, pestovnej činnosti a ochrane lesa, poznanie lesných stavieb.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143007
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia dokumentácie v rozsahu technika pre prípravu výroby v lesníctve
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva v súvislosti s lesnými stavbami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho konania, stavebného konania, kolaudačného konania.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti spojené s predprojektovou, projektovou a investorskou prípravou v rámci investičnej výstavby.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o geomorfológii (terénne línie, terénne tvary a typy), geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít - sprístupňovanie porastov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Investičná výstavba, rekonštrukcia, údržba lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
lesné stavby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné druhy lesných stavieb (lesná dopravná sieť, expedičné sklady, prevádzkové budovy).
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania v lesnom hospodárstve v rámci lesných stavieb a ich údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a možnostiach lesných stavieb v chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
stroje a mechanizmy pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Špecifikácia činností stavebných mechanizmov využívaných pri lesných stavbách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Smerové a výškové projektovanie lesnej dopravnej siete podľa použitých približovacích a dopravných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti z oblasti použiteľnosti mechanizačných prostriedkov pri výkone činností v lesnom hospodárstve, ich priechodnosť terénom, svahová dostupnosť, výkonnosť a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy ťažby, približovania a dopravy dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy ťažbovej činnosti, technické normy a postupy týkajúce sa približovania a dopravy dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznanie súvislostí medzi právnymi predpismi lesného hospodárstva a ochrany prírody, najmä v oblasti budovania a údržby lesnej dopravnej siete v územiach s rôznym stupňom ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva na úseku budovania a údržby lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sprístupňovanie porastov pre prírode blízke obhospodarovanie lesov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.), resp. pri výstavbe a údržbe lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Polohopis a výškopis v katastrálnych mapách, porastových a obrysových lesníckych mapách.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technické a technologické možnosti mechanizácie pri ťažbe, približovaní a doprave dreva, pri
pestovnej činnosti a pri ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve a pri stavebnej činnosti..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola predprojektovej a projektovej dokumentácie a realizácie stavebných prác s ohľadom na legislatívu v oblasti ochrany prírody a krajiny, vôd, ovzdušia.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe plánov v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Plánovanie výkonov a nákladov v rámci technickej prípravy výroby, potrebu dodávateľov prác a činností v rámci technickej prípravy výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie plánov súvisiacich s technickou prípravou výroby v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie protipovodňových plánov, finančných plánov na opravy a údržby drobných vodných tokov, plánov stavebných a strojových investícií, plánov opráv a údržieb lesnej dopravnej siete a manipulačných skladov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ďalších základných prostriedkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie výstavby, opráv a údržby lesných ciest, zvážnic, lesných stavieb a zaisťovania projektových príprav týchto prác.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie predpisov pri investičnej výstavbe, rekonštrukciách a údržbách lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie predpisov s ukladaním a likvidáciou odpadov pri výstavbe, rekonštrukcii a údržbe lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
tvorba kalkulácií súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie a vypracovanie rozpočtov stavieb v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozpočty a kalkulácie jednoduchých stavieb, údržieb a pod. Znalosť práce so softvérovými riešeniami používanými pri projektovaní a rozpočtovaní lesných stavieb a ciest, napr. CENKROS.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie približovacích trás v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Projektovanie trás s ohľadom na sklon terénu, priechodnosť a únosnosť podložia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie o správe drobných vodných tokov, vodných stavbách a zmlúv o výpožičke drobných vodných tokov, lesných stavbách a ich technickom stave.
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zastupovanie organizácie v zmysle delegovaných kompetencií.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačné zabezpečovanie projektových prípravných prác v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinácia spolupráce projektanta a lesníckej prevádzky pri návrhu projektov lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Podpora presadzovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov včasnou a komplexnou technologickou prípravou pracovísk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získavanie údajov z databáz o vlastníckych vzťahoch pozemkov, na ktorých sa plánuje výstavba a údržba lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie výrobných a ďalších úloh na zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie v rámci výstavby, rekonštrukcie a údržby lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie a sprístupňovanie pracovísk a lesných porastov pre nasadenie lesnej techniky v prospech environmentálne priaznivých ťažbovo-dopravných technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy pracovísk v ťažbovej činnosti, vrátane údržby lesnej dopravnej siete
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sprístupňovanie lesných porastov a údržba lesnej dopravnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.