Dispečer v plynárenskom priemysle

Dispečer v plynárenskom priemysle zabezpečuje dispečerské riadenie plynárenskej prepravnej siete v súlade s podmienkami uzatvorených prepravných zmlúv a interných predpisov. Spracováva prevádzkové výpočty potrebné na riadenie plynárenskej prepravnej siete.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Zmenový dispečer
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3134 - Dispečeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle
SK ISCO-08
3134002 - Dispečer v plynárenskom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
4
plynárenské systémy a použitie plynov
4
zdroje a premena energie
4
plynárenské technológie
4
postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
4
zásady prevádzkovej kontroly
Špecifikácia:
Plynárenský priemysel.
4
meracia a regulačná technika
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
elektrotechnika
4
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
Špecifikácia:
Plynárenský priemysel.
4
právne predpisy a pojmy v oblasti dispečerského riadenia v energetike
Špecifikácia:
V oblasti prepravnej siete.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
4
technológia montáže, opráv a revízií plynárenských zariadení
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
4
riadiaca technika a systémy v plynárenstve
4
systémy a zariadenia v plynárenskom priemysle
Špecifikácia:
Vrátane systémov a zariadení distribúcie plynu do plynárenskej siete.
4
informačný systém v plynárenstve
4
zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
4
priemyselná ekológia
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Špecifikácia:
Napr.: právne predpisy, pojmy a interné predpisy súvisiace s fungovaním trhu s plynom, havarijné predpisy, interné predpisy.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v plynárenskej výrobe
4
rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí v plynárenskej výrobe
4
realizácia fyzického vyvažovania prepojených distribučných sietí na vymedzenom území
4
monitoring a vyhodnocovanie stavu distribučnej siete
4
riadenie technologických procesov v plynárskej výrobe
4
posudzovanie správnosti a úplnosti prevádzkových parametrov v plynárenskej výrobe
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov s prevádzkou poruchovej linky v plynárenskej výrobe
Špecifikácia:
Posudzovanie hlásení o poruchách a mimoriadnych udalostiach, vrátane stanovovania priorít ich riešenia. Príprava a realizácia hlásení o mimoriadnych udalostiach v zmysle informačného dorozumievacieho systému.
4
posudzovanie technologických postupov v plynárenskej výrobe
4
predkladanie návrhov pri analyzovaní prevádzkových stavov v plynárenskej výrobe
4
spracovávanie a evidencia denných prepravných režimov v plynárenskej výrobe
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
spracovávanie prevádzkových výpočtov potrebných na riadenie plynárenskej prepravnej siete
Špecifikácia:
Napr. výpočty denných prepravných režimov, výpočty na optimalizáciu prevádzky plynárenskej prepravnej siete a predpovede vývoja prevádzky.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.