Grafik prípravy tlače

Grafik prípravy tlačeGrafik prípravy tlače spracováva grafické návrhy na tlačoviny a vyhotovuje reprodukčné podklady na zhotovovanie textovej a obrazovej časti tlačovej formy tlačovín, pripravuje elektronické montáže, prípadne zabezpečuje digitálnu tlač. Ovláda princíp prípravy tlačových foriem. .
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496601/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKGrafik
SKGrafik médií
SKGrafik tlačových médií
SKPrípravár tlače
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax sa vyžaduje na samostatný výkon práce.
ISCO-08
7321
SK ISCO-08
7321001
ESCO
2343
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7321001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metodika a postupy integrácie obrazu a textu pri grafickom stvárnení tlačoviny, zalomení strán a vyradení strán na tlačovom hárku v závislosti na použitej tlačovej technike, druhu tlačového stroja a následného knihárskeho spracovania výtlačkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metodika prípravy výrobných postupov a podkladov pre jednotlivé technologické operácie polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
reklamná grafika
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy polygrafického spracovania tlačovín so zameraním na reklamnú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
4
metódy a postupy počítačovej sadzby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Grafické programy a ich možnosti pri digitálnom spracovávaní textových predlôh pre výrobu kopírovacích podkladov pre zhotovenie tlačových foriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
sadzba textu a jeho zlom
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Typografické pravidlá a technologické predpisy pre spracovanie textových predlôh a zalomenie strán.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metodika a možnosti použitia grafických softvérov pre tvorbu a zalomenie strán, vyradenie strán na hárok a zhotovovanie elektronickej montáže.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a postupy použitia grafického softvéru pre digitálne spracovanie obrazový predlôh a tvorby digitálnych kopírovacích podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
4
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy pre jednotlivé technologické operácie polygrafickej výroby a ich vzájomná interakcia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Optimalizácia procesov výroby
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vplyv vlastností potláčaných materiálov na technické parametre textových a obrazových prvkov grafického návrhu (gradácia, lineatúra rastra, druh rastra, veľkosť písma, atď.)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy digitálnej polygrafickej montáže, dostupný softvér pre elektronickú montáž a jej kontrolu, tvorba montážneho plánu, vyradenie strán, kontrolné prvky, vplyv použitej tlačovej techniky, druhy tlačového stroja a knihárskeho spracovanie na vytváranie elektronickej montáže
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizácia dokončovacích procesov
Optimalizácia procesov výroby
4
metódy a postupy retuše
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Úprava gradácie a farebnosti podľa druhu tlačovej techniky typu tlačovej formy a vlastností potláčaného materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
obalová technika
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Grafická tvorba a konštrukcia obalov, úprava návrhov grafického stvárnenia obalu v závislosti od ich tvaru. Vlastnosti a prvky obalov: EAN kód, QR kód (veľkosť a ich umiestnenie), pole na dátum spotreby (veľkosť a umiestnenie), zloženie, povinné piktogramy, minimálna veľkosť písma.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
RFID terčíky v smart obaloch
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
QR kódy a virtuálna realita
Nanocelulóza ako náhrada plastov
4
postupy archivácie obrazových materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metodika a postupy kontroly a ukladania kopírovacích podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využitie typografických pravidiel pre spracovanie textových dát pre rôzne typy a druhy sadzby.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zhotovovania tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy zhotovenia tlačových foriem pre jednotlivé tlačové techniky a požiadavky tlačových techník na parametre digitálnych dát pre zhotovenie tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Optimalizácia procesov výroby
4
ICC profily
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
digitálna tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy digitálnej tlače.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a platných technologických postupoch výroby tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie stanoveného technologického postupu zhotovovania tlačovej formy podľa špecifík tlačovej techniky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Tlačená elektronika
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Optimalizácia procesov výroby
4
prijímanie dát/dátových súborov a ich spracovanie do tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vyradenie strán podľa konkrétneho technologického postupu výroby tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
spracovávanie výtvarného a konštrukčného zámeru výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Grafická tvorba a konštrukcia obalov, úprava návrhov grafického stvárnenia obalu v závislosti od ich tvaru. Vlastnosti a prvky obalov: EAN kód, QR kód (veľkosť a ich umiestnenie), pole na dátum spotreby (veľkosť a umiestnenie), zloženie, povinné piktogramy, minimálna veľkosť písma.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
RFID terčíky v smart obaloch
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
QR kódy a virtuálna realita
Nanocelulóza ako náhrada plastov
4
spracovanie obrazových a textových podkladov v spolupráci s grafickým štúdiom a zákazníkom
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Realizácia požiadaviek zákazníkov na úpravu tlačoviny v procese spracovania digitálnych dát pre zhotovenie elektronickej montáže.
Perspektíva: Aktuálna
4
sadzba a zalamovanie strán
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spracovanie textu pre rôzne typy sadzby, typografia tvorby sadzobného obrazu, tvorba zrkadla, použitie typografických pravidiel pri spracovávaní textových dát, zalomenie strán.
Perspektíva: Aktuálna
4
snímanie obrazových predlôh pri príprave tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Práca so skenermi, nastavenie vstupných parametrov snímania obrazových predlôh v závislosti od požadovaných parametrov kopírovacích predlôh, kontrola výstupných digitálnych dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
4
práca s ICC profilmi
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby ICC profilov a ich použitie na spracovanie a úpravu parametrov digitálnych dát obrazových predlôh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Úprava digitálnych tlačových dát
4
využívanie digitálnej tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Tlačená elektronika
4
elektronická montáž tlačových hárkov a nastavenie parametrov osvitu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Používanie programov pre elektronickú montáž, kontrola úplnosti a správnosti vstupných dát, zhotovenie montážnych plánov a vyradenie strán na tlačový hárok, zohľadnenie vplyvu následných technologických operácií na tvorbu elektronickej montáže, kontrola správnosti a úplnosti výstupných dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizácia dokončovacích procesov
Optimalizácia procesov výroby
4
úpravy digitálnych obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Úprava kontrastu, gradácie, jasu, farebná korekcia, retuš, digitálna montáž, iné obrazové úpravy, príprava obrazu na ďalšie spracovanie tlačou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
4
vizualizácia digitálnych obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vizualizácia obrazových dát pre tvorbu inprimovaných nátlačkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie grafického návrhu tlačovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Výtvarné a technické spracovanie grafického návrhu rôznych typov tlačovín.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.