Knihár

KnihárKnihár vykonáva knihárske a dokončovacie činnosti v poslednej fáze spracovania tlačovín, najmä v oblasti ručných a umeleckých prác. Prácu vykonáva samostatne (SZČO) alebo v kolektíve.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496596/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
CSKnihař
DEBuchbinder
ENBookbinder
RUPerepletčik - переплетчик
SKKníhviazač
SKPracovník v dokončujúcej výrobe
SKRučný knihár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: 6 mesiacov je primeraný čas, aby sa stal z absolventa "plnohodnotný" pracovník.
ISCO-08
7323
SK ISCO-08
7323002
ESCO
2354
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Výrobno-riadiace softvéry polygrafickej výroby a softvéry na výrobné zariadenia (napr. Cicero, Navision, PrintVis,...).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
RFID terčíky v smart obaloch
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
QR kódy a virtuálna realita
3
technologické postupy knižných väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy tuhých, mäkkých a špeciálnych väzieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie jednotlivých druhov odpadov pri knihárskej výrobe a ich správne triedenie k následnej recyklácii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a protipožiarné zásady na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania papiera, pergamenu a kože
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výroba olejového, škrobového a ručného papiera. Postupy výroby kožených knižných dosiek. Postupy výzdoby knižných dosiek kožou (razba do kože, intarzia, aplikácia, farbenie kože).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné princípy technologického postupu pri príprave tlače (prepress) tlač (press) a dokončujúceho spracovania (postpress). Nadväznosti medzi jednotlivými technológiami polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
3
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Obsluha a základná údržba jednoúčelových knihárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
3
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vlastnosti základných polygrafických materiálov ako je papier, lepenka, kartón, tlačové farby, fólie, knihárske nite, knihárske lepy, atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy knihárskych prác
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby mäkkých, tuhých a špeciálnych väzieb (knižných blokov/knižných dosiek) a technologické postupy výzdobných techník (zlatotlač, slepotlač, intarzie ....).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Optimalizácia procesov výroby
3
postupy reštaurovania kníh
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy opravy knižných blokov kníh. Postupy opravy, respektíve výroby nových knižných dosiek. Výzdobné techniky na poťahy knižných dosiek (olejový papier, intarzia, slepotlač, zlatá oriezka ...). Základy opravy chýbajúcej papierovej hmoty listu tlačoviny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
techniky zdobenia kníh
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Techniky zdobenia kníh: zlatenie, intarzie, aplikácie, razba, plastika, zlatá oriezka a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Platné odborové normy 88 pre polygrafický priemysel týkajúce sa dokončujúceho spracovania. Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle vydaná Zväzom polygrafie na Slovensku (2013).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
3
druhy knižných väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné druhy tuhých, mäkkých a špeciálnych väzieb (V1 až V9).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aktívna aplikácia zásad BOZP na pracovisku. Využívanie ochranných pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie noriem ON 88 platných pre polygrafický priemysel
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: ON 88 3750 Knižné väzby, ON 88 3752 Priemyselné knižné väzby, Smernica ZPnS pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
príprava a voľba postupu knihárskych prác a potrebných pomôcok a materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Príprava knihárskeho materiálu (papier, lepenky, plátno, nite, lep, záložkové stužky) pred ich použitím pri výrobe. Zhotovovanie makety budúceho výrobku. Príprava pomôcok k práci (páková rezačka, filety, zlatiaci lis, kúpeľ pre olejový papier, raziace fólie ....)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
lepenie spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Práca s lepidlami a kombinácie papier/lepidlo (disperzné, UV, reaktívne…).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
zhotovovanie knižných dosiek
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Ručné zhotovenie knižných dosiek spojením knižných prírezov vhodným materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
špeciálne knihárske práce
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie ručných väzieb, vyhotovovanie oriezky, zhotovovanie intarzií a slepotlače, zhotovovanie olejového papiera, zhotovovanie kaziet a dosiek. Zhotovenie zlatej oriezky na knižný blok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
zdobenie knižných dosiek a chrbtov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tvorba pridanej hodnoty knihy výzdobnými technikami (zlatením, intarziou, aplikáciou, razbou, plastikou, zlatou oriezkou a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Optimalizácia procesov výroby
3
zhotovovanie knižných väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zhotovenie knižných väzieb: mäkké (brožúry) väzba V1 až V4, polotuhé väzby V5 a V6, tuhé väzby V7 až V9, špeciálne väzby (špirála, priestorové väzby a pod.) Ručne ale aj na jednoúčelových zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
opravy kníh/knižných väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Oprava - reštaurovanie knižných blokov kníh (orezaním, lepením alebo šitím) alebo výroba nových knižných dosiek. Spájanie knižných blokov s knižnými doskami - nie však doplňovanie časti listov kníh. Opravy razieb kníh.
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
nastavovanie, obsluha a údržba strojov v knižnej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Nastavenie jednoúčelových strojov: rezačky, skladacie stroje, doskovacie stroje, vkladacie stroje, stroje na mäkkú väzbu a tuhú väzbu, niťošičky, zlatičky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
RFID terčíky v smart obaloch
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
QR kódy a virtuálna realita
Optimalizácia procesov výroby
3
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Plánovanie, vedenie a vyhodnocovanie činnosti menšieho pracovného tímu v knihárni.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.