Operátor vysokozdvižného vozíka

Operátor vysokozdvižného vozíkaOperátor vysokozdvižného vozíka samostatne vykonáva nakládku a vykládku z dopravných prostriedkov pomocou manipulačnej techniky – vysokozdvižné vozíky (VZV) alebo nízkozdvižné vozíky (NZV). Okrem toho zapisuje pohyb tovaru buď do skladovej karty, alebo zápis vykonáva prostredníctvom skenovania čiarových kódov, pri ktorých využíva multifunkčné skenovacie a komunikačné zariadenia. K jeho pracovnej náplni okrem toho patrí práca s vysokozdvižným vozíkom v skladoch a vykonávanie jeho základnej údržby. Operátor vysokozdvižného vozíka taktiež prebaľuje a balí tovar, prípadne ho označuje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
496594/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVodič vysokozdvižného vozíka/retrak
Odporúčaná úroveň vzdelania
D ?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
ISCED rozšírenie
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov.
Podľa §16 Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie BOZP pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie podľa Prílohy č. 2 - BOZP pri práci pri obsluhe motorových vozíkov.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Odporúčaný druh certifikátu v prípade vedenia a obsluhy vysokozdvižného vozíka s volantovým riadením s nosnosťou nad 5 ton (W2).
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Odporúča sa najmä v skladoch z nebezpečnými látkami.
ISCO-08
8344
SK ISCO-08
8344000
ESCO
2850
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
8344000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V skladoch s predpísanou teplotou skladovania ide o kontrolu funkčnosti meracích zariadení a snímačov teploty, ktoré majú predpísané umiestnenie podľa požiadaviek zákazníkov a tiež o obsluhu napríklad vpichovacích teplomerov na meranie teploty tovarov napríklad chladených a mrazených potravín prijímaných do skladu a slúžiacich aj na kontrolu kvality potravín, vrátane ovocia a zeleniny a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca s dátami príslušného charakteru týkajúce sa príjmu tovaru a výdaja tovaru zo skladu týkajúce sa systémov FIFO , LIFO a pod., resp. exspirácie skladovaného tovaru atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: znalosti fungovania skladu z hľadiska príjmu a výdaja zásielok a starostlivosti o skladovaný tovar
Perspektíva: Aktuálna
2
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť predpisov na upevnenie nákladu súvisí s tým, že odosielateľ v železničnej nákladnej doprave zodpovedná za upevnenie nákladu podľa predpisov pre uloženie a upevnenie nákladu na rôznych typoch železničných vozňov a už aj v cestnej nákladnej doprave je odosielateľ v SR spoluzodpovedný za upevnenie nákladu podľa predpisov a STT EN platných v cestnej nákladnej doprave
Perspektíva: Aktuálna
2
informačné systémy v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
informačné systémy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiadavky na materiálno-technické vybavenie skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Technické požiadavky na rozmery palety, hmotnosť používanej manipulačnej techniky a regálov v sklade.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy a predpisy na nakládku a vykládku cestných vozidiel, železničných vozňov a kontajnerov pomocou manipulačnej techniky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na možnosť poškodenia ložnej plochy dopravných prostriedkov pri nakládke, resp. aj vykládke z dopravných prostriedkov nie je možné u veľkej časti vozidiel cestnej nákladnej dopravy jazdiť po ložnej ploche.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy obsluhy multifunkčných skenerov čiarových kódov, QR kódov, resp. zásielok označených RFID tagmi
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha multifunkčných skenerov čiarových kódov, QR kódov, resp. zásielok označených RFID tagmi a znalosti ich základnej funkcie a postupu práce v prípade ich poruchy.
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky skladovania tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technické normy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie pracovných postupov a termínov nakládok a vykládok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie noriem v logistických procesoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. rešpektovanie rozmerov, množstva a hmotnosti tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie záznamov o prevádzke vysokozdvižného vozíka
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie bežnej kontroly a údržby vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy bežnej kontroly a údržby vysokozdvižných vozíkoch a ťahačov vozíkov. Nahlasovanie pravidelných kontrol vysokozdvižných vozíkov po predpísanom počte motohodín.
Perspektíva: Aktuálna
2
dopĺňanie pohonných hmôt v motorových vozíkoch a výmena akumulátorov v elektrických vozíkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
označovanie obalov z hľadiska požiadaviek na manipuláciu, skladovanie a charakter ich nebezpečnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ide o znalosti výstražných bezpečnostných značiek, ktorými sa označujú zásielky krehké, ktoré nesmú prísť do styku s vodou, musia sa skladovať v požadovaných teplotných podmienkach. Poloha ťažiska, maximálna výška stohovania tovaru na paletách a označenie nebezpečných zásielok v zmysle Dohody o preprave nebezpečných vecí podľa dohody ADR, resp. RID, ADN atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie loženia a balenia prepravných a manipulačných jednotiek
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ide o realizáciu postupov pre loženie a balenie prepravných a manipulačných jednotiek, najmä na europalety, ktoré majú štandardizované rozmery. Postup zahrňuje aj použitie obalových materiálov najmä fólií a prácu s tzv. foliovačkami, prípadne postupy pre loženie nebezpečných vecí a ich balenie.
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie a vykladanie tovaru/nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
2
rozlišovanie a manipulácia s tovarom podľa charakteru a použitia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie a manipulácia s tovarom, resp. druhmi tovaru podľa ich charakteru a použitia.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ide o základnú obsluhu výpočtovej a kancelárskej techniky najmä tlačiarni na tlačenie napríklad štítkov na označovanie tovaru podľa požiadaviek rôznych zákazníkov a tlačových zostáv, napríklad pri inventúrach, resp. ložných listov vyskladňovaného tovaru na konkrétny dopravný prostriedok atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie informačných systémov v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie skenerov čiarových kódov a rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie logistických a dátovo podporovaných procesov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Možnosti využitia pri výkone zamestnania:
- vedenie vysokozdvižného vozíka s volantovým riadením do nosnosti 5 ton (W1) - od operátora vysokozdvižného vozíka sa predpokladá, že môže obsluhovať viacej druhov vozíkov
- vedenie a obsluha vysokozdvižného vozíka s volantovým riadením s nosnosťou nad 5 ton (W2) - operátor vysokozdvižného vozíka najmä vo veľkých skladoch distribučných a výrobných by mal mať znalosti a preukaz na obsluhu aj VZV s nosnosťou nad 5 ton - tu sa vyžaduje aby bol aj držiteľom vodičského preukazu
- obsluha vysokozdvižného vozíka so zdvíhacou plošinou (G) - od operátora VZV sa očakáva odborná zručnosť nadobudnutá školením a praktickým výcvikom pre rôzne druhy motorových vozíkov - pri druhu G sa vyžaduje a vlastnenie vodičského oprávnenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.