Klinický logopéd

Klinický logopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a posudkovou činnosťou narušenej komunikačnej schopnosti a porúch prehĺtania u pacientov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická logopédia, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2266 - Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
SK ISCO-08
2266001 - Klinický logopéd
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Logopéd

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
napr. otorinolaryngológia, foniatria, neurológia, psychiatria, plastická chirurgia, pediatria, geriatria, FBLR, anestéziológia, stomatológia, klinická psychológia a pod.
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom, detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie pacienta, detského pacienta a rodiny
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
princípy, metódy a postupy logopédie
7
princípy, metódy a postupy klinickej logopédie
Špecifikácia:
narušená komunikačná schopnosť, jej prevencia, špecifiká a dimenzie, poruchy prehĺtania, orofaryngeálna dysfágia, behaviorálne poruchy príjmu potravy
7
ontogenéza reči, lingvistiky
7
patopsychológia
Špecifikácia:
patopsychológia ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou
7
alternatívna a augmentatívna komunikácia
7
princípy, metódy a postupy klinicko-logopedickej diagnostiky
7
princípy, metódy a postupy klinicko-logopedickej terapie
Špecifikácia:
klinicko-logopedická terapia a jej špecifiká narušeného vývinu reči, porúch rezonancie, porúch hlasu, dyslálie, afázie, dyzartrie, mutizmu, detského autizmu, brblavosti, zajakavosti; terapia čítanej a písanej reči, symptomatických porúch reči , orofaryngeálna dysfágia, poruchy prehĺtania, behaviorálne poruchy príjmu potravy a pod.
7
princípy a metódy dispenzarizácie, vedenia a spracovania dokumentácie klinicko-logopedickej ambulancie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom, detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi, detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
indikácia, interpretácia a aplikácia klinicko-logopedického vyšetrenia
7
interpretácia klinicko-logopedických výsledkov a stanovenie základnej diagnózy
7
zostavenie klinicko-logopedických preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov všetkých vekových kategórií
7
indikácia, interpretácia a aplikácia klinicko-logopedických terapeutických metód a postupov
Špecifikácia:
napr. pri narušenom vývine reči, poruchách rezonancie, poruchách hlasu, dyslálii, afázii, dyzartrii, mutizme, detskom autizme, brblavosti, zajakavosti; terapii čítanej a písanej reči, symptomatických poruchách reči a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná klinicko-logopedická činnosť
7
edukácia pacienta, detského pacienta a jeho rodiny
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.