Liečebný pedagóg

Liečebný pedagóg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním liečebnopedagogickej prevencie, diagnostiky, liečebnej výchovy, poradenstva pre deti, dospelých a seniorov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2269 - Liečební pedagógovia
SK ISCO-08
2269000 - Liečebný pedagóg
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Liečebný pedagóg

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
napr. psychiatria, pediatria, geriatria, neurológia a pod.
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s detským, dospelým pacientom, seniorom, pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti, krízová intervencia, validácia
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie pacienta, detského pacienta a rodiny
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
právne, etické princípy liečebno - pedagogickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
antropologické koncepcie človeka
7
biologické, psychologické a sociálne teórie vývinu a správania sa človeka
7
medicínske, psychologické a sociálne teórie zdravia a choroby
Špecifikácia:
salutogenetický koncept zdravia, sociálne teórie vývinu a správania sa človeka
7
princípy, metódy a postupy diagnostiky v liečebnej pedagogike
Špecifikácia:
napr. orientácia v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta, na pochopenie modelov jeho konania; medzinárodná klasifikáciá funkčnej dizability a zdravia; testy, škály, vývinové škály; diagnostika hry, praxie; analýza záznamových hárkov, pozorovania, výsledkov činnosti a pod.
7
princípy, metódy a postupy terapie v liečebnej pedagogike
Špecifikácia:
terapie - činnostná terapia (ergoterapia), muzikoterapia, arteterapia, terapia hrou, dramatoterapia, psychomotorická terapia, biblioterapia, rodinná terapia; formy práce - liečebnopedagigické cvičenia a programy; typy liečebnopedagogických programov - bazálna stimulácia, podporný program, reedukačný program, sociointegračný program, program psychosociálnej rehabiliácie, individuálny edukačný program, krízový program, sociálna integrácia a sprevádzania; využívanie prístupov podľa Affolter, Frostig, Kiphardt, Froelich, Domann, Montessori, Portage, Macquarrie; využívanie tréningu pamäte, kognitívneho tréningu u seniorov, reminiscenčnej terapie, biografickej metódy a pod.
7
princípy, metódy a postupy liečebno - pedagogickej intervencie
Špecifikácia:
kauzálny prístup, systémový prístup, individuálny, finálny prístup, podpora kreativity a aktivity; vzťah – základ pomáhania; metóda ponuky aktuálnych podnetov, interaktívnej starostlivosti, emocionálneho a sociálneho ukotvenia klienta, posilnenia sebakompetencie, integrálneho spolupôsobenia, podpory kreativity, zdôraznenia aktuálneho diania, zdôraznenia hodnôt, hľadania a akceptácie zmyslu života, stavania bariér a pod.
7
princípy a metódy vedenia a spracovania dokumentácie liečebno - pedagogickej ambulancie
Špecifikácia:
záznamové hárky, anamnéza, problémová anamnéza, zápisy z jednotlivých liečebnopedagogických cvičení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom, detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi, detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogického vyšetrenia
Špecifikácia:
vstupného, doplňujúceho, špeciálne-vývinová/ funkčná diagnostika; uzavretie dohody o poskytnutí pomoci
7
zostavenie liečebno - pedagogických preventívnych, liečebných programov, programov sledovania pacientov všetkých vekových kategórií
7
indikácia, interpretácia a aplikácia preventívnych liečebno - pedagogických metód v ambulantnej alebo ústavnej liečebno -pedagogickej starostlivosti
Špecifikácia:
napr. práca s jednotlivcom, práca so skupinou, práca s rodinou a blízkymi osobami klienta, supervízia pre komunitné a svojpomocné skupiny a pod.
7
indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogickej intervencie vo forme jednorazových cvičení v rámci ambulantnej alebo ústavnej liečebno - pedagogickej starostlivosti
Špecifikácia:
napr. bazálnej stimulácie, senzomotorickej stimulácie, aktivácie, mobilizácie psychických síl, tréningu kognitívnych schopností, tréningu pamäte, sociointegračných a sebaobslužných cvičení, terapie a korekcie porúch vývinu, terapie a korekcie špecifických porúch učenia, liečebnopedagogická intervencia pri poruchách správania a pod.
7
indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogickej intervencie ako súvislého, korekčného, podporného, individuálneho, edukačného, psychosociálne rehabilitačného krízového programu
Špecifikácia:
individuálna, skupinová práca v rámci hrovej terapie, alebo arteterapie, činnostnej terapie, dramatoterapie, biblioterapie, muzikoterapie, psychomotorickej terapie, animoterapie, rodinnej terapie
7
liečebno - pedagogická poradenská činnosť a krízová intervencia
Špecifikácia:
pre klienta, rodinu a blízkych klienta, kolegiálne poradenstvo, supervízia
7
edukácia pacienta, detského pacienta a jeho rodiny
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.