Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve

Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstveAnalytik vysokotlakovej siete v plynárenstve analyzuje a navrhuje rozvoj optimalizačných procesov na distribúciu plynu s cieľom minimalizácie investičných (kapitálových) a neinvestičných, bežných prevádzkových výdavkov pri primeranej miere bezpečnosti. Podieľa sa na implementácii strategických cieľov spoločnosti súvisiacich s rozvojom vysokotlakovej siete. Vypracováva požiadavky na zadávacie podmienky strategických projektov súvisiacich s vysokotlakovou sieťou, vypracováva bilančné analýzy vo väzbe na predpokladané zdroje plynu, definuje technické obmedzenia siete a identifikuje úzke miesta v sieti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496589/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151021
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
investičné plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. priemyselných procesov, strategický manažment, manažment rizík, finančný a projektový manažment.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V budúcnosti bude ešte kritickejšou cestou infraštruktúry, kde sa bude každé riziko či výpadok minimalizovať na minimum.
Perspektíva: Budúca
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
7
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy pri obrane záujmov SR pri využívaní ložísk zemného plynu a ropy a horninových štruktúr v prihraničných oblastiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiaca technika a systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti plynárenskej prepravnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia distribúcie plynu do plynárenskej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
7
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenské technické normy (STN), Podnikové technické normy (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
7
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ostatných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie dlhodobých koncepcií s cieľom identifikovať perspektívne rozloženie zdrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na projektoch nových pripojení na plynárenskú prepravnú sieť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technických špecifikácií na rozvojové projekty s vyžiadaním ponúk od dodávateľov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripomienkovanie vývoja metodiky tvorby hydraulických máp
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných posudkov‚ expertíz a hodnotení technicko-ekonomických štúdií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a spracovávanie hydraulických výpočtov pri riešení úloh a projektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát a výsledkov meraní, vrátane odporúčaní na zmeny parametrov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie histórie prevádzkovania distribučnej siete a navrhovanie opatrení na zvýšenie efektivity riadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie histórie prevádzkovania plynárenskej prepravnej siete a navrhovanie opatrení na zvýšenie efektivity riadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza aktuálneho stavu plynárenskej prepravnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Za účelom návrhu možností optimalizácie prevádzky plynárenskej prepravnej siete investičnými akciami.
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancovanie charakteristík odberov plynu z distribučnej siete rozhodujúcimi veľkoodberateľmi
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie kriviek priebehu spotreby plynu v jednotlivých kategóriách odberateľov, vrátane ich evidencie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie možností eliminácie úzkych hrdiel plynárenskej prepravnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie optimalizácie prevádzky plynárenskej prepravnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Navrhovanie optimalizácie prevádzky plynárenskej prepravnej siete pomocou hydraulických prepočtov na modeli prepravnej siete; optimalizovaných riadení akumulácie optimálnych spôsobov riadenia plynárenskej prepravnej siete na základe výsledkov z dynamických simulácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie optimalizačných prvkov do aktuálnej hydraulickej schémy a generálneho hydraulického plánu distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie strategických cieľov spoločnosti, súvisiacich s rozvojom vysokotlakovej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vytváraní technicko-ekonomického modelu variantných návrhov riešenia s hlavným zameraním na optimalizáciu investícií a prevádzkových nákladov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štúdií súvisiacich s prepravou plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. štúdie zamerané na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektivity prepravy plynu cez prepravnú sieť vzhľadom na predpokladané potrebné prepravné kapacity.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností súvisiacich so simulačným a optimalizačným programom
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Navrhovanie požiadaviek na nové funkčnosti simulačných a optimalizačných programov. Testovanie a pripomienkovanie nových funkčností simulačných a optimalizačných programov. Sledovanie a vyhodnocovanie správnosti vstupných údajov do on-line simulácie, vrátane opráv chybných údajov. Sledovanie odchýlok reálnych meraní od on-line simulácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie dlhodobých prognóz vývoja spotreby plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na spracovávaní štúdií z pohľadu hydrauliky v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Štúdie zamerané na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektivity prepravy plynu cez plynárenské prepravné siete a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými odbornými útvarmi pri návrhu investičných projektov a tvorbe zadávacích podmienok
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
7
usmerňovanie technicko-investičného procesu pre strategické projekty
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.