Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb

Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služiebŠpecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb spracováva vecné podklady a koordinuje realizáciu informatizácie a elektronizácie služieb danej oblasti verejnej správy. Navrhuje úpravy rozsahu a kvality zberu a spracovania štatistických údajov a vykonáva štandardizačnú a metodickú činnosť pre rozvoj informačných systémov. Koordinuje a vykonáva odborné činnosti v oblasti informatizácie a podieľa sa na implementácii projektov v oblasti informatizácie a elektronických služieb....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496585/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát na riadenie projektov PRINCE2
Poznámka: Odporúčaný je certifikát projektového riadenia PRINCE2 a/alebo certifikát ITIL (o riadení IT služieb). Ďalšie odporúčané certifikáty sú PMI, PMBOK, IPMA, Scrum, Kanban.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2511
SK ISCO-08
2511004
ESCO
921
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2511004

Kompetencie

Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady tvorby komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nariadenia Komisie EÚ (EHP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné vzťahy štátnych organizácií, procesy tvorby vnútorných a koncepčným materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava, zber a spracovanie štatistických údajov a zabezpečovanie ich implementácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základy všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika získavania a zaznamenania používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy tvorby koncepčných materiálov v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba a spracúvanie vecných podkladov, integračných nástrojov a štandardov v danom rezorte.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť tvorby metodiky, štandardov, integračných nástrojov, číselníkov a klasifikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy riadenia tímu, spolupráce a zastupovania štátnych orgánov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Organizačná a tímová spolupráca, tvorba a riadenie tímu, spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
7
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky využívania informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepčných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Identifikácia koncepčných materiálov informatiky v rezorte, preukázanie schopnosti tvoriť a spracovávať vecné podklady, integračné nástroje a štandardy pre rozvoj informatizácie a elektronizácie služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytváranie, revidovanie a zmeny legislatívnych podmienok rozvoja Iinformatizácie a elektronizácie, ovládanie prípravy a procesov pripomienkovania právnych predpisov, pripravovanie stanovísk a podporných materiálov na rokovania vlády a Národnej rady SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a formulácia požiadaviek na softvér, hardvér, štruktúru a zabezpečenie informačného systému v rámci riadenia fungovania informačných technológií organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri testovaní informačného/softvéroveho systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zbieranie, upravovanie a spracovanie štatistických údajov a zabezpečovanie ich implementácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia požiadaviek na zmenu informačného systému/softvérového systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Organizovanie tímovej spolupráce, vytváranie a riadenie tímu, spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi EÚ, zastupovanie ministerstva v poradných orgánoch a v pracovných skupinách.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so zainteresovanými za účelom identifikácie požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie štandardizačnej a metodickej činnosti v oblasti metodiky budovania IS v zdravotníctve, štandardov, integračných nástrojov, číselníkov a klasifikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia servisu a údržby bežného hardvéru a inej výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a zaisťovanie riadneho technického stavu technologických systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.