Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)

Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku) koordinuje a riadi celý komplex výrobných a podnikateľských činností poľnohospodárskeho podniku. Zodpovedá za kvalitu produkcie, výsledok hospodárenia podniku a jeho rozvoj. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku) koordinuje a riadi postupy hospodárenia podniku v súlade s jeho výrobným zameraním. Zabezpečuje prípravu a realizáciu plánov rozvoja podniku, postupy finančného riadenia, postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly, styk s úradmi a inštitúciami, zmluvy a zmluvné vzťahy. Zodpovedá za kvalitu vyprodukovanej produkcie, ekonomickú stabilitu podniku, ochranu majetku a osôb. Vypracováva hodnotiace kritériá zamestnancov v súvislosti s priaznivými výsledkami hospodárenia podniku, v ktorom pracuje. Má prehľad o moderných poľnohospodárskych technických a technologických systémoch výroby (vrátane prvkov digitalizácie, robotizácie a precízneho poľnohospodárstva).
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496583/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ podniku
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti poľnohospodárstva v podnikoch súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo agropotravinárstvom.
ISCO-08
1120
SK ISCO-08
1120005
ESCO
2108
SK NACE Rev. 2
A01,M70
CPA 2015
A01,M70
Príslušnosť k povolaniu
1120005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment živočíšnej výroby, tvorba a kvalita živočíšnej produkcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Smart zariadenia a technológie
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Schopnosť optimalizovať riadenie procesov v bežných a kritických situáciách na báze expertných znalostí. Vedomosti o využívaní technologických systémov pre procesné riadenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Smart zariadenia a technológie
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z EÚ a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rastlinnej výroby, tvorba a kvalita rastlinnej produkcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane Intervenčnej stratégie strategického plánu SPP 2023-2027.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva a právne predpisy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy pestovania v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie robotizácie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
7
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
7
posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu v oblasti poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát z robotických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Automatizácia a robotizácia
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Smart zariadenia a technológie
7
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie plánov/rozpočtov a ich zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
využívanie trendov robotizácie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poľnohospodárske roboty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
7
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prijíma zodpovednosť za pracovný kolektív, zvoláva a vedie operatívne porady, informuje podriadených, dáva inštrukcie, kontroluje realizáciu cieľov a úloh. Analyzuje úspešnosť výkonov a navrhuje opatrenia. Dokáže dať podriadeným priestor a možnosť prevziať zodpovednosť za parciálne úlohy, deleguje právomoci. Organizuje a plánuje, otvorene informuje, zapája členov tímu do riadenia úloh a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
riadenie poľnohospodárskej farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v oblasti rozvoja vidieka
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.