Asistent stavebného dozoru

Asistent stavebného dozoruAsistent stavebného dozoru je fyzická osoba, ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby po odbornej stránke a podľa pokynov stavebného dozoru. Spoluzodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Kontroluje, či priestorová poloha stavby bola vytýčená oprávnenou osobou - geodetom. Asistent stavebného dozoru v kooperácii s autorom stavebného diela konzultuje technické otázky, v spolupráci so stavebným dozorom zastupuje záujmy investora tak, aby náklady na realizáciu stavebného diela neprekročili stanovený rozpočet, aby sa neprekračovala lehota výstavby a dodržiavali sa navrhnuté parametre stavby. Kontroluje vedenie stavebného denníka. Bezodkladne musí informovať investora o všetkých závažných okolnostiach. Participuje na kontrole vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmlúv. S...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
496571/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112008
ESCO
1159
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
3112008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a technické špecifikácie v oblasti stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy využívania IoT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Internet vecí (IoT) v stavebníctve
4
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Systémy nasadenia zmiešanej reality pre kontrolu vyhotovenia stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavebných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Systémy automatického riadenie strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy uskutočňovania kolaudačného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy využívania BIM - informačného modelu budovy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
postupy a pravidlá práce v oblasti zelených fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Statika pre vegetačné fasády.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
4
postupy a pravidlá práce s vegetačnými (zelenými) strechami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy využívania zelených striech.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
4
elektronický stavebný denník
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
diaľkovo ovládané stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia robotizácie na stavbe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
postupy využívania automatizovaného vetrania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
smart technológie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia smart technológií v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
systémy umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia umelej inteligencie v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia zelených striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie zelených striech.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
4
realizácia vegetačných fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využívanie vegetačných fasád.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie IoT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Internet vecí (IoT) v stavebníctve
4
kontrola miesta a spôsobu uloženia, uskladnenia a ochrany stavebných materiálov a výrobkov, stavebných mechanizmov a zariadení na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie systému databáz.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na preberacích a kolaudačných konaniach
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konfigurácia a ovládanie stavebných robotov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie robotov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha príslušných druhov stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie funkcionalít systému automatického riadenia strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie zmiešanej reality pre rýchle porovnanie odchýlok medzi BIM modelom a skutočným vyhotovením stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Používanie smart technológií v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
používanie umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
koordinácia priebehu a väzieb stavebných prác, zabezpečovanie plynulosti stavebných a dopravných činností, dodávok materiálu a pod.
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie vybudovania zariadenia/zariadení staveniska
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.