Zvárač plastov

Zvárač plastovZvárač plastov vytvára zváraním nerozoberateľné spoje na plastových konštrukciách stanovenou metódou a predpísanými postupmi. Zabezpečuje prípravu zvarových spojov a ich následné opracovanie, zváranie spoja s použitím príslušných strojov a zariadení (zváranie horúcim plynom a extrúderom, ultrazvukom, zváranie plastov horúcim telesom na tupo, elektrofúzne zváranie plastov, zváranie utesňovacích pásov). Posudzuje kvalitu vlastnoručne prevedených zváracích spojov deštruktívnou a nedeštruktívnou prevádzkovou skúškou. Spolupracuje s odbornými útvarmi riadenia kvality a zváračským dozorom a vedie technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa ku zvarovému spoju....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496561/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát zvárača plastov podľa EN 13067 a doc. EWF 581-01
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7212
SK ISCO-08
7212003
ESCO
2183
SK NACE Rev. 2
C22,F41,F42,H49
CPA 2015
C22,F41,F42,H49
Príslušnosť k povolaniu
7212003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Plastov.
Perspektíva: Aktuálna
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváracie zariadenia, automaty, deliace nástroje a píly, pomocné zariadenia, náradie a prípravky.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy deštruktívnych a nedeštruktívnych prevádzkových skúšok
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
prídavné materiály na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Na zváranie plastov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základy kontroly kvality zvarov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výrobné metódy súvisiace so zváranými výrobkami na výrobné aj opravné práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy údržby zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane technických výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ochrana pred zdraviu škodlivými plynmi a vysokou teplotou zváraných plastov.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavného materiálu a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hodnotenie zvarového spoja
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Deštrukčnou a nedeštrukčnou prevádzkovou skúškou.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie technickej dokumentácie v oblasti zvárania plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obrábanie zvaru, brúsenie po ochladnutí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava zvarových spojov a ich následné opracovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie zvarových spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváranie horúcim plynom a extrúderom, zváranie plastov horúcim telesom, elektrofúzne zváranie plastov, zváranie utesňovacích pásov (fólií).
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadmi v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytváranie skúšobných vzoriek nových zváraných materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.