Špecialista sociálnej kurately pre deti

Špecialista sociálnej kurately pre detiŠpecialista sociálnej kurately pre deti vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti sociálnej kurately pre deti podľa zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Dohliada na dodržiavanie práv dieťaťa a zabezpečenie ochrany dieťaťa, nevyhnutnej pre jeho blaho a rešpektujúcej jeho najlepší záujem. Odporúča, poskytuje alebo zabezpečuje sociálne poradenstvo a pomoc v situáciách, keď sú v rodine dieťaťa problémy. Vykonáva pre dieťa opatrenia sociálnej kurately, ukladá výchovné opatrenia alebo ruší výchovné opatrenia uloženého súdom a predkladá ich zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu. Rozhoduje o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení a o resocializačnom príspevku. Sprostredkúva odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií, podáva súdu správy vo veciach maloletých detí, podáva správy orgánom činným v trestnom konaní, vedie spisovú dokumentáciu. Vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496554/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pri výkone funkcie opatrovníka a kolízneho opatrovníka dieťaťa, pri navrhovaní výchovných opatrení ako aj niektorých ďalších opatrení sa podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vyžaduje vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635005
ESCO
1032
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2635005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosť rizík sociálno-patologických javov u detí a mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
6
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné znalosti detskej psychológie a aspektov vývinu detí a mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť spracovania a bezpečného uchovávania informácií pre štatistické zisťovania a z oblasti sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
6
Dohovor o ochrane detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej starostlivosti o deti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna problematika detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť sociálnej problematiky vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
6
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov; znalosť zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zabezpečenia a vedenia sociálnych agend
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dokumenty o právach dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a možnosti smerujúce k obnoveniu rodinného prostredia dieťaťa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov a možností smerujúcich k obnoveniu rodinného prostredia dieťaťa tak, aby sa do tohto prostredia mohlo dieťa vrátiť.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej praxe v prospech neplnoletého klienta
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej a kuratívnej práce pre deti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sprostredkovania náhradnej rodinnej alebo pestúnskej starostlivosti a systém poskytovania podpory v prípade zverenia dieťaťa do náhradnej alebo pestúnskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti sociálnej kurately pre deti. Najmä využívanie znalostí zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov; zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
návrhy na zmeny legislatívnych procesov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie situácie rodičov detí a podmienkok návratu detí do rodinného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a spracovávanie štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie špeciálneho poradenstva v oblasti sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborná pomoc pre mladistvých páchateľov trestnej činnosti a ich rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie a zabezpečenie pomoci v nevyhnutných prípadoch v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sprostredkúvanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre dieťa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkúva pre dieťa náhradnú rodinnú starostlivosť v prípade, že nie je možné zabezpečiť starostlivosť o dieťa u rodičov a ani v jeho širšej rodine.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s klientom pri jeho adaptačnom procese, vrátane nácviku adaptácie, obnovovanie niektorých sociálnych funkcií, schopností a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie opatrení pre deti, ktoré sa dopustili priestupku, trestného činu, užívajú drogy, alebo sa u nich prejavujú poruchy správania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie podpory v prípade zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia porúch správania u detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.