Špecialista sociálnej kurately pre dospelých

Špecialista sociálnej kurately pre dospelýchŠpecialista sociálnej kurately pre dospelých vykonáva samostatné ucelené odborné špecializované činnosti v oblasti sociálnej kurately pre dospelých. Rozhoduje o resocializačnom príspevku, vykonáva opatrenia sociálnej kurately, sprostredkováva plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií a účasť na programoch a aktivitách organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo akreditovaným subjektom. Vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení, podáva správy orgánom činným v trestnom konaní a vedie spisovú dokumentáciu plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú vykonáva opatrenia podľa zákona. Vykonáva opatrenia pre osoby po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, či po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo a inak závislých. Vypracováva plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou, získava, zhromažďuje, spracúva a uchováva informácie pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje z oblasti sociálnej kurately. Vykonáva terénn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496553/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Sociálnu kuratelu pre plnoletých podľa § 73 ods. 2 Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu alebo získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore andragogika alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. Pre zamestnancov vykonávajúcich špecializované činnosti v rámci sociálnej kurately sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, pre bežné činnosti vysokoškolské vzdelanie I.stupňa.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2635004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie porúch správania u detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť spracovania a bezpečného uchovávania informácií pre štatistické zisťovania a z oblasti sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuretele.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsob posudzovania rizikových faktorov v životnom štýle a v správaní sa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy kuratívnej sociálnej práce pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna problematika detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: A problematika plnoletých osôb.
Perspektíva: Aktuálna
6
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy organizácie sociálnoprávnej ochrany
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vyhľadávania občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, formy analýzy ich potrieb a spôsobov jednania v príslušných komunitách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoreších predpisov; znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby stanovísk vo veciach sociálnej kurately pre dospelých podľa zákona o SPODaSK
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Stanoviská podľa zákona o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hlavné prístupy v sociálnej práci; životná situácia a sociálne fungovanie; základné princípy sociálnej práce; metódy sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou; metódy používané vo všetkých spoločensko-vedných disciplínach – analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, ďalej diagnostické metódy, metódy hodnotenia a ďalšie; vedenie procesu práce s rodinou využívaním rôznych metód, techník a foriem sociálnej práce.
Perspektíva: Aktuálna
6
profesijná etika v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby pomoci v oblasti sociálneho vylúčenia a resocializácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy práce s mladými dospelými po ukončení ústavnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie opatrení vedúcich k odstráneniu patologického správania a predchádzaniu sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a spracovávanie štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a bezpečné uchovávanie informácií pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje z oblasti sociálnej kurately dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie pomoci a podpory v oblasti inklúzie klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú v dôsledku rôznych faktorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh v oblasti resocializácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie a zabezpečenie pomoci v nevyhnutných prípadoch v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia zásad sociálnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Realizácia zásad sociálnej politiky a kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s klientom pri jeho adaptačnom procese, vrátane nácviku adaptácie, obnovovanie niektorých sociálnych funkcií, schopností a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie preventívnych úloh v rodine
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
prevencia sociálno-patologického správania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s mladými dospelými po ukončení ústavnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.