Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia

Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostrediaOdborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia plní vymedzené úlohy v oblasti starostlivosti o životné prostredie v rozsahu stanoveného zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie. Zabezpečuje úlohy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, prevencie závažných priemyselných havárií, štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Ďalej plní úlohy v oblasti ochrany pred povodňami, odpadového hospodárstva, štátnej správy obalov a odpadov z obalov, prevencie a nápravy environmentálnych škôd, nakladania s ťažobným odpadom, ochrany ovzdušia, rybárstva, prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ako aj ďalšie úlohy. V rozsahu svojho oprávnenia a príslušnosti orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vydáva súhlasy, povolenia, vyjadrenia, stanoviská a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496548/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359024
ESCO
838
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359024

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva, možnosti prevencie a nápravy environmentálnych škôd, nakladania s ťažobným odpadom
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy predkladania návrhov na tvorbu a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
metódy a formy prerokovávania priestupkov a konania o priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, podmienky pri prevencii závažných priemyselných havárií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
opatrenia na úseku environmentálnej záťaže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá ochrany ovzdušia, pravidlá obchodovania s emisnými kvótami, podmienky ochrany ozónovej vrstvy Zeme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie, práva, povinnosti a pravidlá ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy starostlivosti o chránené územia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy monitorovania a analýzy životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy regulácie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy environmentálnej kontroly
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie na schvaľovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a schvaľovanie Územného systému ekologickej stability (ÚSES)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie spisového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly dodržiavania podmienok ustanovených zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie revízií chránených území
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňových prehliadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových štatútov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
tvorba právnych rozborov, vyjadrení a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár a iné)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie podkladov na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
vybavovanie podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rozsahu ustanovenom zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
schvaľovanie a podpisovanie dohôd o náhradách škody a zmlúv vyplývajúcich z osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení, prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia úkonov a postupov zamedzujúcich šíreniu inváznych nepôvodných druhov rastlín a živočíchov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Strategické využívanie informačných technológií a digitalizačných trendov zvyšuje celkovú efektívnosť procesov, zjednodušuje život občanov a znižuje administratívne bremeno. Tento inovačný trend zahŕňa elektronické služby verejnej správy, e-Government, využívanie GPS a GIS nástrojov pre potreby verejnej správy a plánovania. Zavádzanie týchto technologických inovácií si vyžaduje aj procesné a legislatívne zmeny. Pre občanov je základom zlepšovanie práce s agendovými systémami a SW, zjednodušovanie procesov, ako aj zavádzanie prvkov umelej inteligencie do nástrojov slúžiacich pre riadenie procesov vo verejnej správe. Programovým základom digitálnej transformácie je vládna nadrezortná stratégie vyjadrená v dokumente Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ukladanie údajov do zdieľaných úložísk, uplatňovanie princípov cloud first, budovanie vzdialeného prístupu do agendových a kancelárskych systémov, zmena spôsobu práce verejnej správy a presun agendy do virtuálneho prostredia akcelerovaný aj pandémiou COVID-19.
Charakteristika:
Titulný obrázok Práca s dátami a voľný tok dát a poznatkov je spojený s exponenciálnym nárastom informácií, uplatňovaním princípov otvoreného vládnutia, princípov open data a demokratizáciou prístupu k informáciám a údajom verejnej správy. To si vyžaduje publikovanie veľkého množstva údajov, informácii a rozhodnutí v elektronických formách a prenos komunikácie s občanmi do elektronickej podoby. Nastupuje princíp „data driven state“ v rozhodovaní verejnej správy a prijímanie rozhodnutí a ich odôvodňovanie na základe objektívne získaných a overiteľných faktov a dát. Evidentná je snaha o zlepšovanie spôsobu rozhodovania na základe vyhodnocovania veľkého množstva údajov pre tvorbu rozhodnutí a návrh riešení.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia opakovaných procesov a snaha o automatické poskytovanie proaktívnych služieb pre občana v rámci konkrétnej životnej situácie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pod touto inováciu sa rozumie aplikovanie viacerých typov komunikačných platforiem vo verejnej správe. Rýchla komunikácia a znižovanie formálnosti interakcie medzi verejnou správou a obyvateľmi vychádza zo zmeny klasických komunikačných postupov najmä zapájaním interaktívnych a sociálnych kanálov do komunikácie s obyvateľmi. Inovácia je spojená využívaním chatboxov a mobilných aplikácií na komunikáciu s úradmi verejnej správy, s budovaním podporných a komunikačných centier. Výsledkom procesov je napríklad zrýchľovanie informovania obyvateľstva o prijímaných rozhodnutiach, dôslednejšie zdôvodňovanie rozhodnutí, predkladanie dokumentov na diaľku a presun vybavovania agendy do virtuálneho prostredia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.