Odborný pracovník pre územné plánovanie

Odborný pracovník pre územné plánovanieOdborný pracovník pre územné plánovanie plní úlohy na úseku územného plánovania v rámci originálnej kompetencie miest a obcí v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zabezpečuje najmä obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady), obstarávanie, spracovanie, verejné prerokovanie, schvaľovanie, evidenciu a archiváciu územnoplánovacej dokumentácie (územný plán obce, územný plán zóny) a udržiavanie jej aktuálneho stavu. V rozsahu svojej pôsobnosti sleduje, posudzuje a vyhodnocuje stav územia a možnosti jeho využitia. Vypracováva odborné vyjadrenia k projektovej dokumentácii a k územnému konaniu, poskytuje informácie občianskej, investorskej a odbornej sfére na úseku územného plánovania. Je súčinný pri vybavovaní sťažností a petícií k územnému plánu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496546/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný referent pre územné plánovanie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky). Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359018
ESCO
428
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť efektívnej písomnej a dištančnej (elektronickej) komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti povinného poskytovania a zverejňovania informácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti územného plánovania a výstavby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia regionálneho rozvoja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dokument Slovensko 2030 - Národná stratégia regionálneho rozvoja.
Zákon č. 539/2009 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
samospráva v oblasti územného plánovania a výstavby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; Zákon SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.; Zákon SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Primárne znalosť zákonov: Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov; Zákon č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon SNR č.369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovania odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii alebo iným formám stavieb na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie odborných vyjadrení a informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy vybavovania sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia ďalších úloh podľa stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby kontroly, dávania podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dodržiavanie postupov pri vypracovaní odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii v príprave a realizácii investičnej výstavby alebo iným formám stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, zón, návrhov na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
krajinná architektúra a plánovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Plánovanie a projektovanie vonkajších zelených plôch, dlhodobej starostlivosti a trvalo udržateľného rozvoja krajiny a ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania poradenskej činnosti stavebníkom rodinných domov, stavieb na podnikateľské účely k vonkajšiemu vzhľadu riešenia objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii a nárokom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania koordinácie stavebných činností na území sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinácia zámerov v území a vymedzenie verejného záujmu na využívanie územia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zabezpečovania obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Najmä znalosť: zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o verejnom obstarávaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stanovísk k územnému konaniu o umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach a stavebnej uzávere
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
územné plánovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, navrhovanie vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 300/2009 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Najmä znalosť nasledovných zákonov: Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov; Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov; Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.29/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov a opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Príslušné všeobecne záväzné nariadenie konkrétnej obce/mesta.
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, environmentálne akčné programy a odvetvové koncepcie,
projekty pozemkových úprav, lesných, vodohospodárskych, závlahových a melioračných úprav pozemkov, dokumenty územného systému ekologickej stability, územné priemety ochrany prírody a krajiny, program starostlivosti o prírodu a krajinu, program ochrany kultúrneho a historického dedičstva, program odpadového hospodárstva, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, programy regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Sledovanie legislatívnych zmien v danej oblasti. Príprava samosprávnej legislatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov, odporúčaní a stanovísk k dokumentom zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zabezpečovanie podkladov pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec obce/mesta v oblasti územného rozvoja. Koordinácia podkladov pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na zabezpečení prípravy plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce a ďalších interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe všeobecne záväzného nariadenia vo vzťahu ku koordinácii územného rozvoja a tvorby krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na príprave VZN (všeobecne záväzného nariadenia) danej obce, ktoré koordinuje územný rozvoj obce.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba odborných stanovísk a vyjadrení v oblasti územného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, zón, návrhov na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady, územný plán regiónu, územný plán obce, územný plán zóny.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola, podávanie podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrola stavu udržiavacích prác, opráv a úprav stavieb a podávanie podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie podkladov pre rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii alebo iným formám stavieb na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné overovanie a došetrovanie podkladov na správne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad realizáciou architektonických návrhov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce a ďalších interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných v oblasti územného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Urbanistická štúdia, územný generel, územné technické podklady.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava stanovísk k územnému konaniu o umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach, stavebnej uzávere
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov na mestské/miestne/obecné zastupiteľstvo a ich komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre zastupiteľstvo o jeho komisie, ako komisia pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poradenskej činnosti stavebníkom rodinných domov, stavieb na podnikateľské účely k vonkajšiemu vzhľadu riešenia objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii a nárokom na životné prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie obce.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborných informácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia úloh podľa stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov; Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie sťažností a podaní občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vybavovanie sťažností a podaní občanov v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie koordinácie stavebných činností na území sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa miestnych podmienok zastavovacieho plánu obce a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.