Odborný pracovník pre územné plánovanie

Odborný pracovník pre územné plánovanieOdborný pracovník pre územné plánovanie plní úlohy na úseku územného plánovania v rámci originálnej kompetencie miest a obcí v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zabezpečuje najmä obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady), obstarávanie, spracovanie, verejné prerokovanie, schvaľovanie, evidenciu a archiváciu územnoplánovacej dokumentácie (územný plán obce, územný plán zóny) a udržiavanie jej aktuálneho stavu. V rozsahu svojej pôsobnosti sleduje, posudzuje a vyhodnocuje stav územia a možnosti jeho využitia. Vypracováva odborné vyjadrenia k projektovej dokumentácii a k územnému konaniu, poskytuje informácie občianskej, investorskej a odbornej sfére na úseku územného plánovania. Je súčinný pri vybavovaní sťažností a petícií k územnému plánu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496546/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný referent pre územné plánovanie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky). Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359018
ESCO
428
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť efektívnej písomnej a dištančnej (elektronickej) komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti povinného poskytovania a zverejňovania informácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti územného plánovania a výstavby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia regionálneho rozvoja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dokument Slovensko 2030 - Národná stratégia regionálneho rozvoja.
Zákon č. 539/2009 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
samospráva v oblasti územného plánovania a výstavby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; Zákon SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.; Zákon SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Primárne znalosť zákonov: Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov; Zákon č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon SNR č.369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovania odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii alebo iným formám stavieb na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie odborných vyjadrení a informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy vybavovania sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia ďalších úloh podľa stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby kontroly, dávania podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dodržiavanie postupov pri vypracovaní odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii v príprave a realizácii investičnej výstavby alebo iným formám stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, zón, návrhov na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
krajinná architektúra a plánovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Plánovanie a projektovanie vonkajších zelených plôch, dlhodobej starostlivosti a trvalo udržateľného rozvoja krajiny a ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
7
systém vykonávania poradenskej činnosti stavebníkom rodinných domov, stavieb na podnikateľské účely k vonkajšiemu vzhľadu riešenia objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii a nárokom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania koordinácie stavebných činností na území sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinácia zámerov v území a vymedzenie verejného záujmu na využívanie územia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zabezpečovania obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Najmä znalosť: zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o verejnom obstarávaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stanovísk k územnému konaniu o umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach a stavebnej uzávere
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
územné plánovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, navrhovanie vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 300/2009 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Najmä znalosť nasledovných zákonov: Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov; Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov; Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.29/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov a opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Príslušné všeobecne záväzné nariadenie konkrétnej obce/mesta.
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, environmentálne akčné programy a odvetvové koncepcie,
projekty pozemkových úprav, lesných, vodohospodárskych, závlahových a melioračných úprav pozemkov, dokumenty územného systému ekologickej stability, územné priemety ochrany prírody a krajiny, program starostlivosti o prírodu a krajinu, program ochrany kultúrneho a historického dedičstva, program odpadového hospodárstva, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, programy regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Sledovanie legislatívnych zmien v danej oblasti. Príprava samosprávnej legislatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov, odporúčaní a stanovísk k dokumentom zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zabezpečovanie podkladov pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec obce/mesta v oblasti územného rozvoja. Koordinácia podkladov pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na zabezpečení prípravy plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce a ďalších interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe všeobecne záväzného nariadenia vo vzťahu ku koordinácii územného rozvoja a tvorby krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na príprave VZN (všeobecne záväzného nariadenia) danej obce, ktoré koordinuje územný rozvoj obce.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba odborných stanovísk a vyjadrení v oblasti územného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, zón, návrhov na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady, územný plán regiónu, územný plán obce, územný plán zóny.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola, podávanie podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrola stavu udržiavacích prác, opráv a úprav stavieb a podávanie podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie podkladov pre rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii alebo iným formám stavieb na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné overovanie a došetrovanie podkladov na správne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad realizáciou architektonických návrhov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce a ďalších interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných v oblasti územného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Urbanistická štúdia, územný generel, územné technické podklady.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava stanovísk k územnému konaniu o umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach, stavebnej uzávere
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
7
spracovávanie podkladov na mestské/miestne/obecné zastupiteľstvo a ich komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre zastupiteľstvo o jeho komisie, ako komisia pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poradenskej činnosti stavebníkom rodinných domov, stavieb na podnikateľské účely k vonkajšiemu vzhľadu riešenia objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii a nárokom na životné prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie obce.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborných informácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
vybavovanie sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia úloh podľa stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov; Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie sťažností a podaní občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vybavovanie sťažností a podaní občanov v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie koordinácie stavebných činností na území sídla
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa miestnych podmienok zastavovacieho plánu obce a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.