Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok

Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadokOdborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Vydáva územné rozhodnutia (rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere), vedie stavebné konania, vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o odstránení stavby. Vedie konania o dodatočnom povolení stavby, povoľuje zmeny v užívaní stavby, vykonáva štátny stavebný dohľad. Spracováva a vydáva oznámenie o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, je súčinným pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie. Ďalej vypracúva odborné vyjadrenia k projektovej dokumentácii a posudzuje jej súlad s vyjadrením dotknutých orgánov štátnej správy, vedie vyvlastňovacie konania, zab...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496545/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný referent pre územné konanie a stavebný poriadok
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
Poznámka: § 117 ods.3 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) - Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo (Vyhláška č. 547/2003).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu podľa vyhlášky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
Poznámka: Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý sa získava odbornou prípravou, a to v priebehu jedného roka od prijatia zamestnanca. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný príslušným ministerstvom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359018
ESCO
428
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a vyhlášky č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť efektívnej písomnej a dištančnej (elektronickej) komunikácie
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti povinného poskytovania a zverejňovania informácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti územného plánovania a výstavby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vyberania správnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a samospráva v oblasti prípravy a realizácie investičných akcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kódex etiky zamestnancov vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výstavby a územného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania a zabezpečovania odvolacích konaní na úseku územného konania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vyvlastňovacieho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov vyvlastňovania vo verejnom záujme - stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy odvolacieho konania v rámci autoremedúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy uskutočňovania kolaudačného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie príslušných noriem a predpisov z oblasti pamiatkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Na úseku územného konania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Sledovanie legislatívnych zmien v danej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych nariadení obce a ďalších interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov rozhodnutí o proteste prokurátora, návrhov upozornení prokurátora a návrhov na vrátenie správnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe plánov dozornej a kontrolnej činnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy a s inými orgánmi v súvislosti s výkonom štátneho odborného dozoru a dohľadu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie odborných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Posudzovanie stanovísk orgánov ochrany ovzdušia, ochrany vôd, orgánov odpadového hospodárstva, orgánov hygieny, orgánov ochrany prírody a krajiny, orgánov dopravy, pozemkového a lesného hospodárstva, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pamiatkového úradu, orgánu civilnej ochrany, technickej inšpekcie atď. - Dotknutým orgánom je orgán verejnej správy, ktorému takéto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí a výnimiek k projektom stavieb a investícií v územnom a stavebnom riadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, rozhodnutie o stavebnej uzávere.
Perspektíva: Aktuálna
7
administrátorská činnosť v rámci internetových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Poskytovanie a zverejňovanie informácií v zmysle zákona č. 50/1976 Z,z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
správa spisovej agendy a jej archivácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súčinnosť pri príprave interných smerníc na úseku spisovej agendy a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia písomnosti a dokumentácie v rámci konaní v zmysle stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov na poskytovanie informácií v súlade s príslušnými právnymi predpismi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Poskytovanie odborných informácií fyzickým a právnickým osobám.
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia úloh podľa stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Posúdenie súladu stavebného zámeru s územným plánom obce alebo územným plánom zóny.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí vo vyvlastňovacom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie rozhodnutí o vyvlastňovní vo verejnom záujme.
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie konaní a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá vyžadovala stavebné povolenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie kolaudačných rozhodnutí.
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie konaní a nariadenie zjednania nápravy na stavbe (štátny stavebný dohľad)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebno poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí v konaní o dodatočnom povolení stavby
Príznak: Sektorová
Špecifikácia: Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad by mal nariadiť odstránenie stavby.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v rámci autoremedúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.