Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok

Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadokOdborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Vydáva územné rozhodnutia (rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere), vedie stavebné konania, vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o odstránení stavby. Vedie konania o dodatočnom povolení stavby, povoľuje zmeny v užívaní stavby, vykonáva štátny stavebný dohľad. Spracováva a vydáva oznámenie o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, je súčinným pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie. Ďalej vypracúva odborné vyjadrenia k projektovej dokumentácii a posudzuje jej súlad s vyjadrením dotknutých orgánov štátnej správy, vedie vyvlastňovacie konania, zab...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496545/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný referent pre územné konanie a stavebný poriadok
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
Poznámka: § 117 ods.3 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) - Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo (Vyhláška č. 547/2003).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu podľa vyhlášky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
Poznámka: Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý sa získava odbornou prípravou, a to v priebehu jedného roka od prijatia zamestnanca. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný príslušným ministerstvom.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359018
ESCO
428
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a vyhlášky č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť efektívnej písomnej a dištančnej (elektronickej) komunikácie
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti povinného poskytovania a zverejňovania informácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti územného plánovania a výstavby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vyberania správnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a samospráva v oblasti prípravy a realizácie investičných akcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kódex etiky zamestnancov vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výstavby a územného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania a zabezpečovania odvolacích konaní na úseku územného konania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vyvlastňovacieho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov vyvlastňovania vo verejnom záujme - stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy odvolacieho konania v rámci autoremedúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy uskutočňovania kolaudačného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
7
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie príslušných noriem a predpisov z oblasti pamiatkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Na úseku územného konania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Sledovanie legislatívnych zmien v danej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych nariadení obce a ďalších interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov rozhodnutí o proteste prokurátora, návrhov upozornení prokurátora a návrhov na vrátenie správnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe plánov dozornej a kontrolnej činnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy a s inými orgánmi v súvislosti s výkonom štátneho odborného dozoru a dohľadu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie odborných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Posudzovanie stanovísk orgánov ochrany ovzdušia, ochrany vôd, orgánov odpadového hospodárstva, orgánov hygieny, orgánov ochrany prírody a krajiny, orgánov dopravy, pozemkového a lesného hospodárstva, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pamiatkového úradu, orgánu civilnej ochrany, technickej inšpekcie atď. - Dotknutým orgánom je orgán verejnej správy, ktorému takéto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí a výnimiek k projektom stavieb a investícií v územnom a stavebnom riadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, rozhodnutie o stavebnej uzávere.
Perspektíva: Aktuálna
7
administrátorská činnosť v rámci internetových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Poskytovanie a zverejňovanie informácií v zmysle zákona č. 50/1976 Z,z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
správa spisovej agendy a jej archivácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súčinnosť pri príprave interných smerníc na úseku spisovej agendy a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia písomnosti a dokumentácie v rámci konaní v zmysle stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov na poskytovanie informácií v súlade s príslušnými právnymi predpismi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Poskytovanie odborných informácií fyzickým a právnickým osobám.
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia úloh podľa stavebného zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Posúdenie súladu stavebného zámeru s územným plánom obce alebo územným plánom zóny.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí vo vyvlastňovacom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie rozhodnutí o vyvlastňovní vo verejnom záujme.
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie konaní a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá vyžadovala stavebné povolenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie kolaudačných rozhodnutí.
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie konaní a nariadenie zjednania nápravy na stavbe (štátny stavebný dohľad)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebno poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí v konaní o dodatočnom povolení stavby
Príznak: Sektorová
Špecifikácia: Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad by mal nariadiť odstránenie stavby.
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v rámci autoremedúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Debyrokratizácia je trend znižovania celkovej administratívnej záťaže, zefektívňovania a zrýchľovania procesov. Zároveň je spojená so snahou o odbúravanie rezortných prístupov k plneniu zverených úloh. Často je úzko spätá s elektronizáciou služieb a digitalizáciou. Predstavuje celkové zrýchlenie a zefektívňovanie procesov vo verejnej správe. Je spojená s odbúravaním rezortných náhľadov a vytváraním multidisciplinárnych pracovných a riadiacich skupín.
Charakteristika:
Titulný obrázok Online technológie pre poskytovanie ultrarýchleho prenosu dát vo virtuálnej komunikácii, online komunikačné a prezentačné zručnosti. Umožní ďalší rozmach progresívnych služieb a aplikácií pre ľudí a firmy.
Charakteristika:
Titulný obrázok Základom virtuálnej reality sú 3D mapy hotových budov, priemyselných komplexov, alebo dokončených líniových stavieb, kde vo virtuálnom (počítačovom) prostredí si bez potreby ísť do terénu možno prezrieť celú dokončenú stavbu (napr. prechádzať sa po diaľnici, alebo lietať nad ňou, vliezť do vnútra tunela, akéhokoľvek potrubia, priepustu, pozrieť si most nie len zvrchu, ale aj zospodu a z boku, zájsť pod povrch terénu a pozrieť si priebeh, hĺbku a križovanie jednotlivých sietí v podzemí a pod.). Podobne je to možné aj v 3D projekte ešte neexistujúcich stavieb (napr. architekt pripraví z 3D projektu domu virtuálnu prehliadku domu pre klienta a na jej základe môže urobiť zmeny v projekte podľa požiadaviek klienta).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.