Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie

Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácieOdborný pracovník štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie plní úlohy štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v oblasti podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Ďalej plní úlohy v oblasti cestnej dopravy, autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, záznamových zariadení v cestnej doprave, pozemných komunikácií a elektronického mýta, úlohy špeciálneho stavebného úradu vo veciach ciest I., II. a III. triedy, ako aj ďalšie úlohy. Vykonáva odborný štátny dozor podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, samostatne odborne spracúva návrhy rozhodnutí v správnom konaní. Pripravuje návrhy rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách ako aj ďalšie úlohy v tejto oblasti. Ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúva priestupky v cestnej doprave a na úseku pozemných komunikácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496543/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359025
ESCO
571
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie vydaných registrácií na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, dočasného pozastavenia platnosti registrácie, zmeny registrácie alebo zrušenia registrácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady spolupráce pri zabezpečovaní vykonávania inštruktorských skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri udeľovaní a odnímaní inštruktorských oprávnení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy pri vydávaní a odoberaní inštruktorských preukazov, pri vykonávaní v nich zmien a predlžovaní ich platnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy dozoru v oblasti verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečenia skúšok na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečovania úloh cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach I., II. a III. triedy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a postupy predkladania návrhov na povolenie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri povoľovaní športových a iných podujatí konaných na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy zberu údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a podmienky vypracovania návrhov a zrušení registrácií autoškôl, návrhov na udelenie a odňatie inštruktorských oprávnení, na vydávanie a odobratie inštruktorských preukazov, na vykonávanie zmien v nich a na predĺženie ich platnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy samostatného odborného spracovávania návrhov rozhodnutí v správnom konaní v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém overovania spôsobilosti technickej základne autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky ukladania pokút za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokovávania priestupkov v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy zadávania uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy poskytovania údajov do jednotného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy poskytovania údajov do jednotného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy rozhodovania o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy prípravy návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
metódy a postupy rozhodovania o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a oprávnení na montáž plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
požiadavky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečenia vykonávania skúšok na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov, navrhovania členov skúšobnej komisie, vydávania osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém metodického riadenia, usmerňovania a kontroly výkonu štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri vydávaní kvalifikačných kariet vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri udeľovaní a odnímaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a koncesií na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy overovania spôsobilosti technickej základne autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady povoľovania zvláštneho užívania diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o udelení registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku vodičov, dočasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene registrácie alebo zrušení registrácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a oprávnení na montáž plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov na povolenie športových a iných podujatí konaných na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu na základe súhlasu dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o registrácii a zrušení registrácie autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť cestnej dopravy, podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, autoškôl a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zabezpečovaní vykonávania inštruktorských skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie údajov do jednotného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
6
vedenie evidencie vydaných registrácií na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh zberného miesta údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie kvalifikačných kariet vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na vydanie a odňatie licencie Spoločenstva a preukazov vodiča, vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na udelenie a odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a koncesií na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ukladanie pokút za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúvanie priestupkov v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkonu štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie skúšok na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie členov skúšobných komisií, organizačno-technické zabezpečenie ich činnosti, vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie vykonávania skúšok na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Navrhovanie členov skúšobnej komisie, vydávanie osvedčení o základnej kvalifikácii a osvedčení o pravidelnom výcviku vodičov.
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na povolenie zvláštneho užívania diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom na základe súhlasu dopravného inšpektorátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na udelenie a odňatie inštruktorských oprávnení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie a odoberanie inštruktorských preukazov, vykonávanie v nich zmien a predlžovanie ich platnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na povolenie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.