Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu

Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu zabezpečuje úlohy na úseku školstva a športu podľa osobitných právnych predpisov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Odborný referent samosprávy pre oblasť školstva a športu
Pracovník samosprávy v oblasti školstva a športu
Referent samosprávy pre oblasť školstva a športu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08
3359023 - Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
samospráva v oblasti školstva
Špecifikácia:
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6
stratégia rozvoja školstva, výchovy a vzdelávania v samospráve
6
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
6
postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti pracovného práva, školstva, výchovy a vzdelávania
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
5
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
5
zmluvy a zmluvné vzťahy v oblasti samosprávy
5
zásady, metódy a postupy odpisov a vyraďovania majetku
5
hospodárska korešpondencia
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
5
samospráva v oblasti športu
5
administratívne postupy v samospráve
5
zásady a formy zodpovednosti za spracovanie štatistických výkazov, usmerňovanie škôl a školských zariadení
6
systém koordinovania práce riaditeľov škôl a školských zariadení
Špecifikácia:
ktoré patria do jeho územného obvodu a ktorých je daná obec/samosprávny kraj zriaďovateľom
6
zásady a postupy vydávania organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení
5
systém poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti pre školy a školské zariadenia pri inovačných projektoch výchovnovzdelávacieho procesu
Špecifikácia:
v oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, v oblasti školského stravovania a pod.
6
postupy a metódy mesačného sledovania a vyhodnocovania čerpania rozpočtu a plnenia príjmov rozpočtu škôl a školských zariadení
5
postupy a zásady prípravy návrhu rozpočtu pre školy a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií zriaďovateľa
6
zásady spravovania agendy kultúrnych a vzdelávacích poukazov
5
zásady vedenia evidencie žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v územnom obvode trvalé bydlisko a vedenia evidencie, v ktorých školách ju plnia
5
systém vytvárania podmienok na plynulý zápis detí do prvého 
ročníka a prijímacie konania do prvých ročníkov
5
formy podieľania sa na zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia škôl a školských zariadení
5
systém kontroly prevádzky škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania
5
pravidlá zabezpečovania podmienok na stravovanie detí a žiakov 
škôl a školských zariadení
5
postupy a metódy vedenia agendy ďalšieho vzdelávania riaditeľov škôl, zisťovania úrovne ich kariérneho rastu
Špecifikácia:
s cieľom koordinácie ich celoživotného vzdelávania
5
metódy koordinovania práce s mládežou, aktivít voľnočasových a mimoškolských pôsobností
5
zásady a metódy vedenia evidencie siete a výkonov neštátnych škôl a školských zariadení, ktorým sú poskytované finančné prostriedky
5
systém vybavovania sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania
5
Príprava plánu rekonštrukcií a opráv budov škôl a školských zariadení
5
zásady a metódy spracovávania podkladov pre financovanie „Školského úradu“, podporu neštátnych súkromných škôl a školských zariadení
5
postupy vypracovávania návrhov na odmeňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení na základe hodnotenia príslušných dokumentov
5
metódy spracovávania a poskytovania informácií v oblasti výchovy a vzdelávania, spracovávania metodických materiálov súvisiacich s činnosťou škôl z hľadiska ich úloh daných zriaďovateľom
6
postupy a metódy spracovávania a analyzovania mesačných mzdových prostriedkov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Špecifikácia:
ktoré boli vyplatené v jednotlivých mesiacoch na platy zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavenie návrhu záverečného účtu za príslušnú oblasť
6
návrhy na úpravu rozpočtu samosprávneho kraja
6
tvorba a spracovávanie rozpisu záväzných ukazovateľov a limitov regulácie zamestnanosti na rezortné organizácie
6
usmerňovanie a spolupráca so školami a školskými zariadeniami pri zabezpečení všestranného rozvoja mládeže
6
koordinácia a metodické usmerňovanie výchovno-vzdelávacích procesov v školách a školských zariadeniach
6
tvorba koncepcie rozvoja školstva a návrhov na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení
6
spracovávanie koncepcie rozvoja voľno časových aktivít detí a mládeže a rozvoja športu, vrátane zdravotne hendikepovaných
6
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
Špecifikácia:
pre školy a školské zariadenia a pre oddelenie školstva
5
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti škôl a školských zariadení
5
usmerňovanie škôl a školských zariadení pri správe majetku samosprávneho kraja
5
rokovanie s riaditeľmi škôl a školských zariadení
5
vypracovávanie správ o hospodárení škôl a školských zariadení zriaďovaných krajom v pôsobnosti príslušného samosprávneho úradu
5
vypracovávanie správ a výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
5
kontrola dodržiavania právnych (všeobecno-záväzných) predpisov v oblasti školstva v rámci štátneho dozoru
5
koordinácia starostlivosti o mládež a telovýchovu v rámci odborných činností na úseku školstva a telovýchovy v pôsobnosti samosprávneho úradu
5
kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami v predškolských zariadeniach, školách a školských zariadeniach zriaďovaných v pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja
5
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Špecifikácia:
na základe zisťovania úrovni ich kariérového rastu s cieľom koordinácie ich celoživotného vzdelávania
5
spolupráca na inventarizácii majetku
5
kontrola čerpania a používania dotácií zo štátneho rozpočtu alebo iných účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov
5
poradenská, konzultačná a informačná činnosť školám a školským zariadeniam v pôsobnosti samosprávneho úradu
Špecifikácia:
pri inovačných projektoch 
výchovnovzdelávacieho procesu, v oblastiach integrácie žiakov, v práci s 
mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, v oblasti školského stravovania a 
pod.
5
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
5
zabezpečovanie propagácie telesnej kultúry a športu v pôsobnosti samosprávneho kraja
5
sledovanie a kontrola príjmov a výdavkov v rozpočte pre oblasť školstva v pôsobnosti samosprávneho úradu
Špecifikácia:
mesačné sledovanie a vyhodnocovanie čerpania rozpočtu a plnenia príjmov rozpočtu škôl a školských zariadení
5
správa agendy vzdelávacích a kultúrnych poukazov
5
koordinácia prác riaditeľov škôl a školských zariadení
5
tvorba podkladov pre zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, školských 
klubov detí, materských škôl, zariadení školského stravovania a strediska služieb škole
Špecifikácia:
v rámci výkonu územnej samosprávy
5
evidencia naplnenosti škôl a posudzovanie jej efektivity
5
vytváranie podmienok pre plynulý zápis detí a prijímacie konania do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti územnej samosprávy
5
navrhovanie platových, odmeňovacích a personálnych náležitostí riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti územnej samosprávy
5
spracovávanie metodických materiálov a poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou škôl z hľadiska ich úloh daných zriaďovateľom
6
predkladanie informácií, návrhov a správ o školských zariadeniach územnej školskej rade v rozsahu určenom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
5
vybavovanie sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania
5
príprava podkladov pre zmluvy týkajúce sa škôl a školských zariadení
5
predkladanie návrhov na výšku príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením v škole a školskom zariadení
Špecifikácia:
zastupiteľstvu územnej samosprávy
5
usmerňovanie škôl a školských zariadení pri spracúvaní štatistických výkazov a pasportizačných listov
5
evidencia siete a výkonov neštátnych škôl a školských zariadení, ktorým poskytuje územná samospráva finančné prostriedky
5
spracovávanie Sumárnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Špecifikácia:
ktorá sa predkladá územnej školskej rade
6
spracovávanie návrhov a zmien v rámci všeobecne záväzných nariadení z oblasti školstva
5
vyjadrovanie sa k návrhom na investície a nakladanie s prebytočným hnuteľným a nehnuteľným majetkom školských zariadení
5
organizačné zabezpečovanie podujatí organizovaných samosprávnym úradom, prezentačných akcií pre školy a školské zariadenia, športových súťaží a podujatí
5
vyjadrovanie sa k návrhom na zabezpečenie materiálno-technických podmienok pre rozvoj telesnej kultúry na školách a školských zariadeniach a k návrhom na investície do majetku škôl a školských zariadení slúžiaceho na zabezpečovanie rozvoja telesnej kultúry v súlade so stanovenými normatívmi
5
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5
koordinovanie práce s mládežou, voľnočasových aktivít a mimoškolských pôsobností
5
koordinovanie tvorby projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
6
spracovávanie analýz štatistických údajov škôl a školských zariadení
6
spracovávanie a sumarizácia pasportizačných listov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
6
spracovávanie a sumarizácia výkazov o práci v školstve a o niektorých ďalších vybraných ukazovateľoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
6
kontrolovanie prevádzok škôl a školských zariadení, školských klubov detí a zariadení školského stravovania
5
spracovávanie a analýza mesačných mzdových prostriedkov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Špecifikácia:
vyplatených v jednotlivých mesiacoch na platy zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
6
vypracovávanie návrhov na prenájom školských budov a ich častí, priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia
Špecifikácia:
ktorého je územná samospráva zriaďovateľom v súlade so schválenými zásadami prenájmu
5
spracovávanie podkladov a návrhov na určovanie školských obvodov v rámci územnej samosprávy
5
vypracovávanie návrhov na počet detí, žiakov v triedach v školách a školských zariadeniach
5
vypracovávanie návrhov na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení
6
spracovávanie podkladov potrebných na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre oblasť školstva
5
vydávanie stanovísk k žiadostiam o poskytnutie dotácie
Špecifikácia:
na základe schválenia zastupiteľstvom a štatutárnym orgánom územnej samosprávy
5
spracovávanie žiadostí škôl vo veci organizovania rôznych aktivít v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a organizačné zabezpečovanie podujatí organizovaných na školách zriaďovateľom
5
vypracovávanie návrhov v oblasti: tvorby koncepcie rozvoja školy, tvorby rozpočtu, materiálno-technického zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu
6
spracúvanie podkladov pre financovanie „Školského úradu“, podporu neštátnych súkromných škôl a školských zariadení
5
zodpovednosť za spracovanie štatistických výkazov, usmerňovanie škôl a školských zariadení
6
vyjadrovanie sa k výsledkom kontroly hospodárnosti finančných prostriedkov vo svojej pôsobnosti
5
príprava návrhu rozpočtu pre školy a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií zriaďovateľa a kontrola jeho plnenia
Špecifikácia:
rozpis záväzných úloh a záväzných ukazovateľov v rámci rozpočtu školstva školám a školským zariadeniam, zabezpečovanie vyúčtovania účelových prostriedkov na úseku školstva
6
vykonávanie komplexnej agendy súvisiacej s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti rád škôl
5
správa evidencie žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky
Špecifikácia:
ktorí majú v územnom obvode trvalé bydlisko a vedenie evidencie, v ktorých školách ju plnia
5
podieľanie sa na zabezpečovaní priestorov, materiálno-technického vybavenia a podmienok na stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení
5
zabezpečovanie administratívnych prác súvisiacich s menovaním, odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení a vypísaním výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení
5
príprava stratégie a návrhov rozvoja školstva, výchovy, vzdelávania a telesnej kultúry v samospráve, plánu rekonštrukcií a opráv budov škôl
6
vydávanie organizačných pokynov
Špecifikácia:
pre riaditeľov škôl a školských zariadení, navrhovanie a určovanie plánu výkonov školských zariadení a zodpovednosti za ustanovenie rád škôl, zabezpečovanie komplexnej agendy súvisiacej s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti rád škôl, po prerokovaní s príslušným okresným úradom
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.