Sestra samosprávneho kraja

Sestra samosprávneho krajaSestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Vypracováva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v rozsahu pôsobnosti samosprávneho kraja. Preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi, zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia a vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom. Vykonáva dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496538/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe vykonáva sestra, ktorá získala a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa § 11 ods. 1 písm. c) nar. vl. č. 296/2010 Z. z., získala b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Príl. č. 3, časti D, písm. a) nar. vl. č. 296/2010 z. z. a získala c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu práce zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Príl. č. 4, časti D nar. vl. č. 296/2010 Z. z. alebo najmenej pätnásťročnú prax.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v príslušnom špecializačnom odbore, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221015
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2221015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe v zmysle kompetencií stanovených zákonom č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva upravujúca postavenie a kompetencie samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva eGovernmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
regionálna zdravotná politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a postupy kontroly zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotná politika štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etika v ošetrovateľsve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy plánovania, organizácie a metodického riadenia ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pôrodná asistencia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy komunikácie v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa ošetrovateľstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy vypracovávania návrhov smerovania v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy organizácie ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy vykonávania dozoru nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zabezpečenia zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávania povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a spôsoby plánovania a organizácie zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v pôsobnosti samosprávneho kraja v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie do úschovy a zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov smerovania a príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti sociálnej starostlivosti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti sestry samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizácia práce v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí, rozhodovanie o opravných prostriedkoch v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie výkonu verejnej moci pomocou eGovernment
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávanie povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.