Sestra samosprávneho kraja

Sestra samosprávneho krajaSestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Vypracováva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v rozsahu pôsobnosti samosprávneho kraja. Preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi, zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia a vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom. Vykonáva dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496538/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe vykonáva sestra, ktorá získala a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa § 11 ods. 1 písm. c) nar. vl. č. 296/2010 Z. z., získala b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Príl. č. 3, časti D, písm. a) nar. vl. č. 296/2010 z. z. a získala c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu práce zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Príl. č. 4, časti D nar. vl. č. 296/2010 Z. z. alebo najmenej pätnásťročnú prax.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v príslušnom špecializačnom odbore, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221015
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2221015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe v zmysle kompetencií stanovených zákonom č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva upravujúca postavenie a kompetencie samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva eGovernmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
regionálna zdravotná politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a postupy kontroly zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotná politika štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
etika v ošetrovateľsve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy plánovania, organizácie a metodického riadenia ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pôrodná asistencia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy komunikácie v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa ošetrovateľstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy vypracovávania návrhov smerovania v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy organizácie ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy vykonávania dozoru nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zabezpečenia zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávania povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zariadenia a aplikácie zamerané na monitorovanie a signalizáciu rôznych potrieb a pomoci
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
metódy a spôsoby plánovania a organizácie zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v pôsobnosti samosprávneho kraja v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie do úschovy a zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov smerovania a príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti sociálnej starostlivosti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti sestry samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie softvérového systému v danom zariadení
7
riadenie a organizácia práce v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí, rozhodovanie o opravných prostriedkoch v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie výkonu verejnej moci pomocou eGovernment
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávanie povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Slovensko už pred viac ako 10timi rokmi (zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) implementovalo do legislatívnej praxe využívanie nových telekomunikačných technológií, ktorými sú monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. Zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov tiež vytvorilo legislatívny rámce pre podporu ťažko zdravotne postihnutých osôb peňažným príspevkom na obstaranie technologických zariadení (vrátane špeciálnych softvérov), ktoré im umožnia uľahčenie vykonávania činností a komunikáciu. Je nevyhnutné nové technické zariadenia a aplikácie rozvíjať a rozširovať pre individuálnu potrebu, ako aj v širšej verejnosti a do bežného života tak, aby podporovali nezávislosť človeka v každom jeho obmedzení.
Charakteristika:
Anonymita, diskrétnosť, dostupnosť sú základné požiadavky pri práci s klientom. Uplynulé obdobie a tiež súčasné obdobie boja s pandémiou preukázalo potrebu poskytovania pomoci v nepriaznivej situácii okrem prezenčnej formy aj online formou. Rozširovaním internetových liniek pomoci, online poradenskými službami v krízových situáciách (sociálnym poradenstvom, psychologickým, právnym poradenstvom, konzultáciami, terapiami ap.; pre obohatenie a sprístupnenie terapeutického procesu s niektorými klientami napríklad uplatnenie expozičnej terapie virtuálnou realitou.) sa stáva pomoc dostupnejšia, občan nie je odkázaný len na lokálne zdroje a možnosti, môže sa rozhodnúť pre výber pomoci v jeho nepriaznivej životnej situácii.
Charakteristika:
Vybudovanie jednotného Informačného systému Sociálnych služieb a potreba postupného zavádzania povinnej registrácie sociálnych pracovníkov a odborných pracovníkov v sociálnych službách s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a systematickej práce s pracovnou silou v sektore sociálnych služieb.
Charakteristika:
Titulný obrázok Od mobilných zdravotníckych aplikácií a softvéru podporujúcich klinické rozhodnutia, ktoré lekári robia každý deň, až po umelú inteligenciu a strojové učenie, digitálne technológie sú hnacou silou revolúcie v zdravotnej starostlivosti. Digitálne zdravotnícke nástroje majú obrovský potenciál zlepšiť našu schopnosť presne diagnostikovať a liečiť ochorenia, či výrazne zvýšiť efektivitu preventívnych programov. Tradičné poskytovanie zdravotnej starostlivosti rozširujú o využívanie rôznych výpočtových platforiem, nástrojov na konektivitu, softvérov, aplikácií a rôznych senzorov. Tieto technológie umožňujú rozsiahlu škálu ich využívania, od zariadení z oblasti wellness až po aplikácie, ktoré sú certifikovanými zdravotníckymi pomôckami. Odborníci už dávno poznajú ohromujúcu kvalitu niektorých aplikácií na báze umelej inteligencie, ktoré pracujú s informáciami a dátami mnohonásobne prevyšujúcimi kapacitu ľudského mozgu. Mnohé sú schopné stanoviť diagnózu častokrát rovnako presne ako vysoko erudovaný špecialista, nepodliehajú však zlyhaniu z únavy pri nadmernej záťaži. Akceptácia klinického názoru aplikácie s umelou inteligenciou so sebou nesie množstvo otvorených etických otázok o zodpovednosti za následky súvisiaceho rozhodnutia, napriek tomu dnes nie sme ďaleko od čias, kedy napríklad popis RTG snímkov realizuje aplikácia samostatne bez požiadavky na validáciu lekárom. Preto sa už v blízkej dobe budeme musieť zaoberať legislatívnymi pravidlami pre využívanie digitálnych technológií v zdravotníctve, vrátane pravidiel pre ich certifikáciu a bezpečnosť. Pripraviť sa na túto éru budú musieť nielen zdravotníci ale aj pacienti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.