Špecialista procesu verejného obstarávania

Špecialista procesu verejného obstarávaniaŠpecialista procesu verejného obstarávania komplexne zabezpečuje procesy verejného obstarávania a súvisiace procesy podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných predpisov upravujúcich verejné obstarávanie. Špecialista procesu verejného obstarávania vypracováva analýzu potrieb, plánovanie a prípravu verejných obstarávaní, vypracovanie podkladov pre verejné obstarávania, vrátane prípravy opisu predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, hodnotiacich kritérií a zmluvného vzťahu s dodávateľom. Zabezpečuje realizovanie verejných obstarávaní, riadenie jednotlivých procesov verejného obstarávania, vyhodnocovanie predložených ponúk alebo žiadostí o účasť a iných podaní, žiadostí či dokumentov od hospodárskych subjektov v procesoch verejného obstarávania, vypracovávanie písomností súvisiacich s procesmi verejného obstarávania. Špecialista procesu verejného obstarávania zabezpečuje komunikáciu s odborným garantom opisu predmetu zákazky, zabezpečuje zverejnenie výsledkov verejného obstarávan...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496537/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér verejného obstarávania
SKOdborný pracovník pre verejné obstarávanie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa minimálne tri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní pre osoby s ukončeným II. stupňom vysokoškolského vzdelania, minimálne štyri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní pre osoby s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, minimálne päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní pre osoby s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421015
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov; Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení neskorších predpisov; Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 280/2017 Z. z.
o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov; Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné limity a spôsoby určenia limitov pre nadlimitné zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy oznámení používané vo verejnom obstarávaní a ich obsah
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: - Primárne zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 132/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb v znení neskorších predpisov;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti v znení neskorších predpisov;
- smernica 89/665/EHS Rady z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania konzultácií žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné pojmy používané vo verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Profil verejného obstarávateľa , zákazka, nadlimitná a podlimitná zákazka, elektronická aukcia, revízny postup, referencia, súťaž návrhov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické verejné obstarávanie a elektronický kontraktačný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy pri zadávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a metódy zabezpečovania analýzy potrieb zamestnávateľa/orgánu štátnej správy v oblasti verejného obstarávania a prípravy plánu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky na členov komisie a ich povinnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie harmonogramu postupu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie postupu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie špecifikácie a opisu predmetu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie harmonogramu verejnej súťaže so zreteľom na zákonom stanovené termíny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávavanie obsahu súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na zabezpečenie verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe kritérií pre proces verejného obstarávania a na jeho vykonávaní (zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie prác, poskytnutie služieb)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie referencií v rámci procesu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypočítavanie predpokladanej hodnoty zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie analýzy potrieb zamestnávateľa/orgánu štátnej správy v oblasti verejného obstarávania a prípravy plánu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej evidencie spojenej s verejným obstarávaním
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávavanie správy podľa zákona o verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie oznámení o výsledku verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie nadlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie podlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie verejného obstarávania prostredníctvom EVO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: (elektronické verejné obstarávanie)
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie verejného obstarávania prostredníctvom EKS
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: (elektronický kontraktačný systém)
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a príprava verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.