Exekútorský koncipient

Exekútorský koncipientExekútorský koncipient je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu koncipientov. Pracuje pod odborným vedením exekútora pri vykonávaní núteného výkonu exekučných titulov. Exekútor môže exekútorského koncipienta písomne poveriť na vykonanie jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom exekučnej činnosti s výnimkou vydania upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu. Koncipient nemôže vykonať ani dražbu a ani vymáhať nepeňažné plnenia; koncipient však participuje pri týchto činnostiach a príprave podkladov pre exekútora. Exekútorský koncipient popri výkone zákonom určenej a exekučnej činnosti sa podieľa aj na administratívnom chode kancelárie, archivácii dokumentov a vedení evidencie korešpondencie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
496535/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619005
ESCO
1668
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
2619005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti návrhu oprávneného na začatie exekúcie a exekučných úkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
exekúcia, jej priebeh, dražba
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vymáhania pohľadávok a regresov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy cezhraničného vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Elektronizácia dokumentov
6
metódy a formy spolupráce s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy vybavovania dožiadaní k pobytom občanov od orgánov činných v trestnom konaní, súdnych exekútorov a iných oprávnených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola splnenia podmienok platných pre účastníkov dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Elektronizácia dokumentov
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie súdnej dokumentácie, spisov, evidencie, korešpondencie, registrov a pod., ich príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázou klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a spracovávanie korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vymáhanie pohľadávok prostredníctvom správneho výkonu, vrátane spracovania súdnych žalôb, exekučných návrhov, povoľovania splátkových kalendárov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie dražieb hnuteľných a nehnuteľných vecí za podmienok stanovených zákonom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie v exekučnom konaní, určovanie spôsobu vykonania exekúcie, vydávanie exekučných príkazov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.