Odborný pracovník pre reguláciu a štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových služieb

Odborný pracovník pre reguláciu a štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových služieb vykonáva samostatné odborné špecializované činnosti pri regulácií a výkone štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb vrátane analytickej činnosti, vyhodnocovania výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08
3359015 - Odborný pracovník pre reguláciu a štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových služieb
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
6
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
6
zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách
6
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6
zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní
6
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
6
nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady v oblasti pôšt a elektronických komunikácií, obsah medzinárodných dohôd v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
6
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
4
právne predpisy v oblasti pracovného práva
5
princíp prípravy návrhov na udeľovanie sankcií
6
postupy cenových kontrol poštových sadzieb
6
postupy a metódy prešetrovania podnetov na kvalitu a rozsah poskytovaných poštových služieb, podaní na porušovanie poštových podmienok, ohrozenie a poškodzovanie prevádzky zariadení verejnej poštovej siete a na obmedzenie poskytovania univerzálnej služby
6
postupy a metódy vykonávania kontrolnej činnosti
Špecifikácia:
Špecifikácia: v oblasti štátneho dohľadu poštových služieb nad poskytovaním poštových služieb vrátane prípravy návrhov opatrení a rozhodnutí a kontroly v oblasti univerzálnej služby
6
systém prípravy návrhov rozhodnutí o uložení pokút resp. o zákaze činnosti a vedenia mimosúdnych riešení sporov
6
postupy a metódy vykonávania kontroly dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv
Špecifikácia:
Špecifikácia: v oblasti poskytovania sietí a služieb, používania frekvencií, ochrany koncových užívateľov, podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení na trh a do prevádzky, plnenia povinnosti stanovených významným podnikom a univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií
6
zásady a postupy vykonávania samostatných odborných špecializovaných činností vrátane analytickej činnosti, vyhodnocovania výsledkov a prípravy podkladov na rozhodovanie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
pripravovanie návrhov rozhodnutí o uložení pokút resp. o zákaze činnosti
6
vedenie alternatívneho riešenia sporov
6
vykonávanie kontrolnej činnosti nad poskytovaním poštových služieb
6
pripravovanie návrhov opatrení a rozhodnutí v rámci výkonu kontrolnej činnosti
6
vykonávanie kontrol v oblasti univerzálnej poštovej služby
6
prešetrovanie podnetov na kvalitu a rozsah poskytovaných poštových služieb
6
prešetrovanie podaní na porušovanie poštových podmienok, ohrozenie a poškodzovanie prevádzky zariadení verejnej poštovej siete a na obmedzenie poskytovania univerzálnej služby
6
pripravovanie návrhov rozhodnutí o udelení sankcií
6
vykonávanie cenových kontrol poštových sadzieb
6
Vykonávanie meraní elektromagnetických fyzikálnych veličín v rámci výkonu štátneho dohľadu
6
vypracovávanie záverečných dokumentov z kontrol, vykonaných v rámci výkonu štátneho dohľadu
6
vypracovávanie podkladov pre vydanie ročnej informatívnej správy o výkone štátneho dohľadu
6
kontrola plnenia nápravných opatrení uložených kontrolovaným subjektom
6
Poskytovanie vyjadrení a dokumentov pre vybavenie žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
4
vykonávanie samostatných odborných špecializovaných činností vrátane analytickej činnosti, vyhodnocovania výsledkov a prípravy podkladov na rozhodovanie
6
vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv v oblasti poskytovania sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií
6
vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv v oblasti používania frekvencíí v oblasti elektronických komunikácií
6
vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany koncových užívateľov v oblasti elektronických komunikácií
6
vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv v oblasti uvádzania telekomunikačných zariadení na trh a do prevádzky v oblasti elektronických komunikácií
6
vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv v oblasti plnenia povinností stanovených významným podnikom na relevantných trhoch v oblasti elektronických komunikácií
6
vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv v oblasti poskytovania univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.