Odborný pracovník štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravy a dopravnej infraštruktúry

Odborný pracovník štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravy a dopravnej infraštruktúry vykonáva štátny odborný dozor a dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Vykonáva odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie, povoľovanie a reguláciu vo vymedzenom úseku štátnej správy v doprave a dopravnej infraštruktúre.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
viac...
ISCO-08
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08
3359014 - Odborný pracovník štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravy a dopravnej infraštruktúry
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
právne predpisy v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry
6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, medzinárodné dohody a dohovory v oblasti dopravy
6
štátna správa a samospráva v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry
6
slovenské technické normy a technické predpisy
6
informačné systémy v oblasti dopravy
6
právne predpisy v oblasti kontroly v štátnej správe
6
právne predpisy v oblasti vybavovania sťažností a petícií
5
metodické pokyny a smernice v oblasti štátnej správy, štátneho odborného dozoru a kontroly
6
právny predpis o správnych poplatkoch
6
právny predpis o správnom konaní
6
právny predpis o priestupkoch
6
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
5
právne predpisy v oblasti BOZP a PO, bezpečnosti a plynulosti dopravy
5
náležitosti úradnej korešpondencie
6
systém prípravy rozhodnutí na dodatočné povolenie na zvláštne užívanie dopravnej infraštruktúry
5
systém uskutočňovania konaní a prípravy rozhodnutí o dodatočnom vybratí zvýšeného správneho poplatku za nadmernú a nadrozmernú prepravu po dopravnej infraštruktúre bez povolenia
6
systém prípravy povolení na zvláštne užívanie na nadmernú a nadrozmernú prepravu po dopravnej infraštruktúre
5
systém prípravy rozhodnutí o umiestňovaní a druhovom zložení zelene na dopravnej infraštruktúre
6
systém uskutočňovania konaní a prípravy povolení na výrub drevín na dopravnej infraštruktúre
6
systém prípravy podkladov pre rozhodnutia na zvláštne užívanie dopravnej infraštruktúry
5
zásady a postupy uskutočňovania konaní a prípravy rozhodnutí o pripájaní, úpravách alebo zrušení pripojenia na dopravnú infraštruktúru
6
systém vypracovávania podkladov pre povolenie uzávierky, obchádzky a odklonu na dopravnej infraštruktúre
5
zásady a postupy vypracovávania stanovísk a vyjadrovania sa k územným plánom regiónov, obcí a zón
6
systém vypracovávania oznámení, záväzných stanovísk, povolení a rozhodnutí v pôsobnosti správneho orgánu dopravnej infraštruktúry
6
systém zabezpečovania výroby, distribúcie a evidencie vyrobených osvedčení o evidencii, technických osvedčení dopravných prostriedkov, vydávania osvedčení posádke dopravného prostriedku, licencií a odovzdávania prepravných povolení
4
zásady a postupy vydávania a odoberania preukazov odbornej spôsobilosti a inštruktorských preukazov, vykonávanie v nich zmien a predlžovanie ich platnosti
6
postupy a formy vystavovania osvedčení o evidencii a zápisov zmien údajov do nich
6
postupy pri prijímaní a vybavovaní žiadostí na dočasné vyradenie dopravných prostriedkov z prevádzky a opätovné uvedenie do prevádzky
6
metódy overovania spôsobilosti technickej základne, monitorovania, či prevádzkovateľ dopravného prostriedku podrobuje dopravný prostriedok v ustanovených lehotách pravidelným technickým kontrolám a pravidelným emisným kontrolám
6
systém prípravy rozhodnutí na udelenie a odnímanie licencií, koncesií, inštruktorských oprávnení a povolení v doprave, vydávanie osvedčení o prevádzkovaní dopravy, o odbornej spôsobilosti, o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku v doprave na základe výsledku skúšky
6
zásady a metódy vykonávania analytickej a regulačnej činnosti v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry
6
zásady a postupy posudzovania žiadostí o vydanie poverenia na výkon štátneho odborného dozoru, prípravy návrhov poverení a vedenia ich evidencie
6
systém spolupráce pri tvorbe plánov dozornej a kontrolnej činnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy a s inými orgánmi v súvislosti s výkonom štátneho odborného dozoru a dohľadu
6
postupy a zásady kontroly plnenia opatrení uložených kontrolovaným subjektom pri výkone štátneho odborného dozoru, štátneho odborného technického dozoru a dohľadu na odstránenie zistených nedostatkov a vypracúvania správ z ich plnenia
6
postupy a metódy vykonávania štátneho odborného dozoru, štátneho odborného technického dozoru a dohľadu, kontroly, zisťovania dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vykonávacích predpisov s prevádzkovateľmi dopravy a dopravnej infraštruktúry, posádkami dopravných prostriedkov, poskytovateľmi dopravných služieb, osobami poverenými vykonávaním kvalifikačného kurzu a školiteľmi
6
systém uskutočňovania konaní o priestupkoch, správnych deliktoch a prípravy rozhodnutí na uloženie sankcií za zistené porušovanie povinností v doprave a dopravnej infraštruktúre podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
6
systém uskutočňovania konania a prípravy rozhodnutí v prvom stupni správneho konania
6
pravidlá prípravy podkladov pre určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na dopravnej infraštruktúre
6
systém prípravy podkladov a spracovávania údajov v informačnom systéme
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5
výkon štátnej správy, štátneho odborného dozoru a dohľadu
6
vypracovávanie výsledných materiálov zo štátneho odborného dozoru
6
vyhodnocovanie nápravných opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi
6
vybavovanie sťažností, petícií a podaní
5
vypracovanie stanovísk, správ, analýz, rozborov, oznámení, povolení, licencií, osvedčení, rozhodnutí
Špecifikácia:
príprava rozhodnutí na udelenie a odnímanie licencií, koncesií, inštruktorských oprávnení a povolení v doprave, vydávanie osvedčení o prevádzkovaní dopravy, o odbornej spôsobilosti, o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku v doprave na základe výsledku skúšky, vypracovávanie stanovísk a vyjadrovanie sa k územným plánom regiónov, obcí a zón
6
zabezpečovanie výroby, distribúcie a evidencie vyrobených osvedčení o evidencii a technických osvedčení dopravných prostriedkov, vydávanie osvedčení, licencií, odovzdávanie prepravných povolení
4
vkladanie dát a dátových súborov do informačných systémov v doprave a dopravnej infraštruktúre
Špecifikácia:
príprava podkladov a spracúvanie údajov do informačného systému
4
orientácia v projektovej dokumentácii
6
prejednávanie priestupkov a správnych deliktov a udelenie pokút za porušenie zákona
6
rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch na dopravnej infraštruktúre
5
uskutočňovanie konaní a prípravy rozhodnutí o pripájaní, zmene alebo zrušení pripojenia na dopravnú infraštruktúru
6
Príprava povolení na zvláštne užívanie ciest
Špecifikácia:
príprava podkladov pre rozhodnutia na zvláštne užívanie dopravnej infraštruktúry
5
dodatočné povoľovanie zvláštneho užívania dopravnej infraštruktúry
5
uskutočňovanie konaní a prípravy rozhodnutí o dodatočnom vybratí zvýšeného správneho poplatku za nadmernú a nadrozmernú prepravu po dopravnej infraštruktúre bez povolenia
6
príprava rozhodnutí o umiestňovaní a druhovom zložení zelene na dopravnej infraštruktúre
6
uskutočňovanie konaní a prípravy povolení na výrub drevín na dopravnej infraštruktúre
6
vydávanie a odoberanie preukazov odbornej spôsobilosti a inštruktorských preukazov, vykonávanie v nich zmien a predlžovanie ich platnosti
6
overovanie spôsobilosti technickej základne, monitorovanie, či prevádzkovateľ dopravného prostriedku podrobuje dopravný prostriedok v ustanovených lehotách pravidelným technickým kontrolám a pravidelným emisným kontrolám
6
vykonávanie analytickej a regulačnej činnosti v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry
6
posudzovanie žiadostí o vydanie poverenia na výkon štátneho odborného dozoru, príprava návrhov poverení a vedenie ich evidencie
6
spolupráca pri tvorbe plánov dozornej a kontrolnej činnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy a s inými orgánmi v súvislosti s výkonom štátneho odborného dozoru a dohľadu
6
vedenie správnych konaní
Špecifikácia:
uskutočňovanie konania a príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania
6
príprava podkladov pre určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na dopravnej infraštruktúre
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Preukaz kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie (§ 103 ods. 3 a 5)
 • Preukaz kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3c)
 • Preukaz kontrolóra povereného vykonávať odborný dozor nad cestnou dopravou podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 45 ods. 9)
 • Preukaz osoby poverenej výkonom štátneho odborného dozoru a štátneho odborného technického dozoru na dráhach podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 102 ods. 1 písm. b)
 • Preukaz osoby poverenej výkonom štátneho odborného dozoru a štátneho odborného technického dozoru v doprave na dráhach podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (§ 36 ods. 1 písm. o, § 41)
 • Preukaz zamestnanca povereného výkonom štátneho odborného dozoru v civilnom letectve podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 49) a internej smernice Dopravného úradu č. 50/2014 o vydávaní preukazov zamestnancom vykonávajúcim štátny odborný dozor a dohľad
 • Preukaz na výkon štátneho stavebného dohľadu podľa internej smernice Dopravného úradu č. 50/2014 o vydávaní preukazov zamestnancom vykonávajúcim štátny odborný dozor a dohľad
 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)
 • Preukaz plavebného inšpektora podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 39d ods. 4)
 • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.