Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytkuRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku organizuje a riadi zamestnancov, zabezpečuje rozvoj a realizáciu stratégie v organizácii. Koordinuje plánovanie a optimalizáciu využitia materiálu, personálu, technológií a výrobných postupov vo výrobe nábytku. Spolupracuje na tvorbe operatívnych a finančných plánov organizácie, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia. Podieľa sa na vývoji a technologickej príprave nových modelov a zavádza ich výrobu do praxe. Svojou aktívnou prácou prispieva k zavádzaniu inovačných technológií vo výrobe a prispieva k rozvoju strojového vybavenia. Riadi nakupovanie, predaj, služby zákazníkom a uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh. Skúma a analyzuje priemysel, trh a konkurenciu s cieľom prijímať informované strategické rozhodnutia. Vytvára iniciatívy na využitie trhových príležitostí, zníženie prevádzkových rizík, zabránenie obchodným rizikám a maximalizáciu hlavných firemných cieľov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496523/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér výroby nábytku
SKProduktový manažér
SKRiaditeľ výroby nábytku
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v drevospracujúcej výrobe.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321005
ESCO
68
SK NACE Rev. 2
C31
CPA 2015
C31
Príslušnosť k povolaniu
1321005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, mzdové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosti z oblasti priemyselnej ekológie na účely nastavenia procesu výroby nábytku v zmysle platných noriem a zákonov ekologického správania sa priemyselných podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Softverizácia
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické inovácie priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Aktívna orientácia v ponuke a hľadanie možností uplatnenia inovačných technológií vo výrobnom procese a v robotizácii výroby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Robotizácia vo výrobe
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Modulárne spracovateľské linky
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
7
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
normy a normatívy vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. kalkulácie, rozpočty, výbery strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Softverizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
metódy a postupy kontroly vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zásady navrhovania technológií, technologických postupov, kapacitných prepočtov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy strojného zariadenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Robotizácia vo výrobe
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
ekonomika a riadenie vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie, ekonomika podnikateľského subjektu, princípy hospodárenie, metódy a postupy finančného plánovania, mzdy, náklady, investičná stratégie podniku, metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné aspekty ochrany životného prostredia v priemyselných podnikoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
formy a metódy recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nové technológie recyklovania materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť základných pravidiel BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri plánovaní stratégie konkurencieschopnosti v rámci spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Plánovanie stratégie konkurencieschopnosti v rámci spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
plánovanie investičného rozvoja vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
plánovanie a kontrolovanie plnenia plánov údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca na tvorbe plánu údržby a opráv strojov a zariadení vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
spolupráca na tvorbe výrobných a ekonomických plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby nábytku, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie hospodárskeho výsledku organizácie za sledované obdobie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie hospodárskeho výsledku organizácie za sledované obdobie vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Analýza ekonomických ukazovateľov, efektivity výroby, produktivity práce, výrobných nákladov a pod. a prijímanie opatrení na zlepšenie výsledku spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
zavádzanie technologických inovácií priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Softverizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Robotizácia vo výrobe
7
vedenie príslušnej dokumentácie vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. kapacitné bilancie, strategické ciele, finančný plán, výrobný plán.
Perspektíva: Aktuálna
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. štátna správa, verejná správa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce a komunikácie so zákazníkmi v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
riadenie výrobného úseku vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Modulárne spracovateľské linky
7
spolupráca pri riešení havarijných stavov a krízových situácií pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Z hľadiska vedenia prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.