Lekár laboratórnej medicíny

Lekár laboratórnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou laboratórnych nálezov v zdraví a chorobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórna medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212055 - Lekár laboratórnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
mikrobiológia
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
7
epidemiológia chorôb
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórna medicína
7
princípy, metódy, postupy laboratórnych činností
Špecifikácia:
základné a špeciálne činnosti a úkony v manuálnom a automatizovanom laboratóriu, klinické vyšetrovacie metódy
7
molekulárna patológia
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy v molekulárnej patológii
7
klinická chémia
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej chémii
7
princípy, metódy, postupy mikroskopie a analýzy moču
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy mikroskopie a analýzy moču
7
cytogenetika
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy v cytogenetike, laboratórne vyšetrovacie metódy v imunogenetike
7
hlavný histokompatibilný systém človeka
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy v imunogenetike
7
hematológia
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy hematológii
7
koagulácia
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy koagulácie
7
transfúzna medicína
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy v transfúznej medicíne
7
imunopatológia
Špecifikácia:
laboratórne vyšetrovacie metódy v imunopatológii
7
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania biologického materiálu na vyšetrenie
7
princípy interpretácie výsledkov diagnostiky v laboratórnej medicíne
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Špecifikácia:
kontroly kvality práce a zásady bezpečnosti práce v laboratórnej medicíne a metódy ich kontroly
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Špecifikácia:
metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
dezinfekcie a sterilizácie s osobitným zameraním na hygienický režim v laboratóriách laboratórnej medicíny; likvidácia biologického odpadu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
odber a spracovanie biologického materiálu
7
realizácia fotometrického vyšetrenia
7
realizácia EIA, RIA vyšetrenia
7
realizácia ISE vyšetrenia a acidobázy
7
realizácia plameňovej fotometrie, AAS vyšetrenia
7
realizácia chromatografického vyšetrenia
7
realizácia elektroforetického vyšetrenia
7
vyšetrenie krvného obrazu
7
realizácia hemostazeologického vyšetrenia
7
realizácia kultivačného vyšetrenia
7
realizácia mikroskopického vyšetrenia
7
realizácia prietokovej cytometrie
7
realizácia hybridizačných techník
7
realizácia polymerázovej reťazovej reakcie
7
realizácia cytogenetického vyšetrenia
7
vyšetrenia HLA
7
realizácia transfúziologického vyšetrenia
7
validácia a interpretácia laboratórnych nálezov
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oblasti laboratórnej medicíny
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.