Lekár laboratórnej medicíny

Lekár laboratórnej medicínyLekár laboratórnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou laboratórnych nálezov v zdraví a chorobe. Využíva digitálne zdravotnícke technológie na uľahčenie včasnej diagnostiky a zlepšenie výsledkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496522/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára laboratórnej medicíny sa získava (1) nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore laboratórna medicína.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania lekár laboratórnej medicíny sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore laboratórna medicína, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212055
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212055

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kontroly kvality práce a zásady bezpečnosti práce v laboratórnej medicíne a metódy ich kontroly
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy, možnosti využitia a uplatnenia aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hematológia a transfuziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy hematológii
Perspektíva: Aktuálna
7
imunopatológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy v imunopatológii
Perspektíva: Aktuálna
7
cytogenetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy v cytogenetike, laboratórne vyšetrovacie metódy v imunogenetike
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórna medicína
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: možnosti využitia a uplatnenia systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania biologického materiálu na vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hlavný histokompatibilný systém človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy v imunogenetike
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická chémia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej chémii
Perspektíva: Aktuálna
7
koagulácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy koagulácie
Perspektíva: Aktuálna
7
molekulárna patológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy v molekulárnej patológii
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interpretácie výsledkov diagnostiky v laboratórnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy, postupy laboratórnych činností
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné a špeciálne činnosti a úkony v manuálnom a automatizovanom laboratóriu, klinické vyšetrovacie metódy
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy, postupy mikroskopie a analýzy moču
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy mikroskopie a analýzy moču
Perspektíva: Aktuálna
7
transfúzna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórne vyšetrovacie metódy v transfúznej medicíne
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy a techniky využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
typy a spôsoby obsluhy najmodernejších prístrojov, nástrojov a pomôcok v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórna technika, prístroje a nástroje na odber vzoriek a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz; zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: dezinfekcie a sterilizácie s osobitným zameraním na hygienický režim v laboratóriách laboratórnej medicíny; likvidácia biologického odpadu
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
validácia a interpretácia laboratórnych nálezov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oblasti laboratórnej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia cytogenetického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia EIA, RIA vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia elektroforetického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia fotometrického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia hemostazeologického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia hybridizačných techník
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia chromatografického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia ISE vyšetrenia a acidobázy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia kultivačného vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia mikroskopického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia plameňovej fotometrie, AAS vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia polymerázovej reťazovej reakcie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia prietokovej cytometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia transfúziologického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyšetrenia HLA
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyšetrenie krvného obrazu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a využívanie najmodernejších prístrojov, nástrojov a pomôcok v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v oblasti vyšetrenia, spracovania analýz a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
odber a spracovanie biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie IT zručností na používanie aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných zariadení v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. pri diagnostike, poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku, vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, edukácií pacientov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: porozumenie a interpretácia analýz údajov v zdravotníctve - napr. telesných tekutín, buniek, tkanív, laboratórnych nálezov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.