Lekár klinickej farmakológie

Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami hodnotiť účinok liečiv u zdravého aj chorého človeka.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická farmakológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212053 - Lekár klinickej farmakológie
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia vnútorných chorôb
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve
7
diagnostické metódy, terapeutické postupy a intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve
Špecifikácia:
pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov – napr. srdce, pľúca, obličky, pečeň a pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve
7
klinická farmakológia
Špecifikácia:
vedomosti o jednotlivých liekových skupín a aktuálnych liečivách v nich zastúpených
7
princípy a význam základných biochemických, mikrobiologických a rádioimunologických metód
Špecifikácia:
pre stanovenie koncentrácie liečiva v biologických materiáloch
7
liekové interakcie
Špecifikácia:
ich mechanizmy a klinický význam, ako aj praktické uplatnenie týchto poznatkov vo farmakoterapii
7
metódy aktívneho a pasívneho monitorovania nežiaducich účinkov liečiv
Špecifikácia:
diagnostika, mechanizmy vzniku nežiaducich účinkov liečiv a pod.
7
farmakogenetika a farmakogenomika
Špecifikácia:
základné poznatky, klinický význam a uplatnenie
7
farmakokinetika liečiv
Špecifikácia:
za fyziologických a patologických stavov organizmu, s osobitným zameraním na farmakokinetickú analýzu a na klinickú interpretáciu a aplikáciu jej výsledkov
7
farmakodynamika liečiv
Špecifikácia:
vrátane vhodných metód jej štúdia a hodnotenia v klinických podmienkach
7
princípy terapie liekových otráv, antidota
7
princípy farmakoterapie v tehotenstve, v novorodeneckom, detskom a v staršom veku
7
všeobecné princípy farmakoterapie
Špecifikácia:
vrátane úpravy dávkovania liečiv pri funkčnej nedostatočnosti pečene a obličiek
7
princípy a význam predklinického hodnotenia liečiv
Špecifikácia:
vrátane problematiky aplikácie jeho výsledkov u človeka
7
metodológia jednotlivých fáz klinického skúšania liečiv
7
princípy neinvazívnych metód štúdia farmakodynamiky liečiv u človeka
7
právne a etické normy vzťahujúce sa na vykonávanie terapeutického a neterapeutického výskumu u človeka
7
zásady kontroly a metodického usmerňovania racionálnej farmakoterapie
7
základy farmakoepidemiológie
7
metódy a postupy používané pri sledovaní zdravotnícko – ekonomických a sociálnych aspektov farmakoterapie v praxi (farmakoekonomika)
7
metódy sledovania spotreby liečiv, jej analýzy a prognózovania
7
platné predpisy pre registráciu liečiv
7
princípy a realizácia štátnej liekovej politiky
7
procesy utilizácie liečiv
7
informačné procesy v klinickej farmakológii
Špecifikácia:
vrátane ich uplatnenia vo vzťahoch liek-lekár-lekárnik-pacient
7
metódy zisťovania, dokumentovania a objasňovania následkov iatrogénneho poškodenia liečivami
7
vedecký výskum v odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická farmakológia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychoterapeutický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG a pod.
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích, terapeutických metód a postupov v rámci spoločného internistického kmeňa, vrátane terapeutických postupov pri naliehavých stavoch ohrozenia života alebo zdravia
7
klinické skúšanie liečiva u zdravých dobrovoľníkov
7
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
7
aplikácia ambulantného klinicko-farmakologického vyšetrenia - vstupného, konziliárneho, kontrolného
7
aplikácia neinvazívnych metód štúdia farmakodynamiky liečiv u človeka
7
terapeutické monitorovanie hladín liečiva u pacientov
7
farmakoekonomické hodnotenie liečiv alebo farmakoterapeutických postupov v podmienkach lôžkového zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulantnej praxi
7
úprava dávkovania liečiv pri patologických stavoch organizmu a poškodení parenchýmových orgánov
7
spracovanie dokumentácie klinického skúšania lieku podľa schváleného protokolu
7
farmakologické konzílium a konzultačná činnosť
7
analýza a riešenie farmakoterapeuticky náročných klinických situácií v spolupráci so špecialistami iných odborov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.