Lekár klinickej mikrobiológie

Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie chorôb. Poskytuje a interpretuje výsledky priamej a nepriamej diagnostiky vrátane skúšania citlivosti na antiinfekčné liečivá.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212054 - Lekár klinickej mikrobiológie
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
s dôrazom na patofyziologické procesy pri infekčných chorobách
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, chirurgii, gynekológii a pôrodníctve, pediatrii, imunológii a alergiológii, infektológii, anestéziológii a intenzívnej medicíne, epidemiológii a pod.
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
farmakokinetika a farmakodynamika antiinfekčných l
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
súčasný výskyt a epidemiologická závažnosť mikrobiálnych chorôb v regióne, v Slovenskej republike i vo svete; nové a novorospoznávané nákazy vo svete, biologické zbrane a bioterorizmus a pod.
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia
7
princípy, metódy, postupy mikrobiológie
Špecifikácia:
nomenklatúra a taxonómia pôvodcov bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych chorôb; faktory patogenity mikroorganizmov a ich interakcia s imunitnými mechanizmami
7
princípy, metódy, postupy klinickej biochémie, hematológie, imunológie
Špecifikácia:
s dôrazom na antiinfekčnú imunológiu
7
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania materiálu na klinicko - mikrobiologické vyšetrenie
7
princípy, metódy a postupy klinicko - mikrobiologickej diagnostiky
Špecifikácia:
metódy priamej, nepriamej, rýchlej mikrobiologickej diagnostiky chorôb bakteriálnej, vírusovej, parazitárnej a mykotickej etiológie; metódy určovania kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti baktérií a mikroskopických húb na antiinfekčné liečivá; metódy identifikácie nemocničných a komunitných infekcií; metódy kontroly a prevencia infekcií v zdravotníckych zariadeniach; metódy mikrobiologickej diagnostiky infekcií u pacientov s poruchami imunity; surveillance výskytu pôvodcov mikrobiálnych ochorení v komunite a v zdravotníckom zariadení a pod.
7
princípy interpretácie výsledkov klinicko - mikrobiologickej diagnostiky
7
princípy, metódy a postupy zisťovania citlivosti mikroorganizmov na antiinfekčné liečivá
Špecifikácia:
metódy určovania kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti baktérií a mikroskopických húb na antiinfekčné liečivá
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Špecifikácia:
kontroly kvality práce a zásady bezpečnosti práce na oddelení klinickej mikrobiológie a metódy ich kontroly
7
etiopatogenéza, diagnostika a liečba mikrobiálnych ochorení
Špecifikácia:
s dôrazom na nové poznatky o etiopatogenéze, diagnostike a liečbe nových a novorospoznávaných mikrobiálnych ochorení doma a vo svete
7
klinický obraz ochorení
Špecifikácia:
vznik, priebeh a klinické prejavy mikrobiálnych chorôb a imunopatologických stavov spojených s bakteriálnou, vírusovou, parazitárnou a mykotickou infekciou
7
princípy prevencie nozokomiálnych nákaz
Špecifikácia:
mechanizmy účinku dezinfekčných látok, metódy dezinfekcie, sterilizácie a hygieny v zdravotníckych zariadeniach s osobitným dôrazom na hygienický režim v mikrobiologických laboratóriách
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Špecifikácia:
metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
odber biologického materiálu
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
dezinfekcie a sterilizácie s osobitným zameraním na hygienický režim v laboratóriách klinickej mikrobiológie; likvidácia biologického odpadu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
realizácia zberu a skladovania biologického materiálu v klinickej praxi
7
indikácia mikrobiologických vyšetrení
7
realizácia mikrobiologických vyšetrení
Špecifikácia:
bakteriológia – priama a nepriama diagnostika, vrátane citlivostí na antiinfekčné liečivá; virológia – priama a nepriama diagnostika; mykológia – priama a nepriama diagnostika, vrátane citlivostí na antimykotiká; parazitológia – priama a nepriama diagnostika; vyšetrovanie ukazovateľov zápalovej reakcie; určovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti baktérií a mikroskopických húb na antiinfekčné liečivá
7
vyhodnotenie mikrobiologických vyšetrení
7
interpretácia mikrobiologických vyšetrení
7
prevencia infekcií v zdravotníckych zariadeniach
7
identifikácia nemocničných a komunitných infekcií
7
surveillance výskytu pôvodcov mikrobiálnych ochorení v komunite a v zdravotníckom zariadení
7
spracovanie a archivácia dokumentácie z oblasti klinickej mikrobiológie
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.