Lekár klinickej biochémie

Lekár klinickej biochémieLekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v zdraví a chorobe. Využíva digitálne zdravotnícke technológie na uľahčenie biochemických analýz.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496519/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára klinickej biochémie sa získava (1) nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická biochémia.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania lekár klinickej biochémie sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická biochémia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212052
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212052

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gaussove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. princípy kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem na akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy, možnosti využitia a uplatnenia aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, chirurgii, gynekológii a pôrodníctve, pediatrii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická biochémia
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: možnosti využitia a uplatnenia systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
klinický obraz ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: s dôrazom na metabolickú podstatu chorôb a ich projekcie do klinickej praxe; kazuistiky klinických prípadov
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hodnotenia klinicko - biochemických metodík
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy chémie, biochémie, klinickej biochémie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interpretácie výsledkov klinicko - biochemických analýz
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy klinicko - biochemickej analytiky a metodológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy klinických vyšetrovacích metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prípravy klinicko - biochemických kazuistík
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy racionálnej indikácie biochemických vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania materiálu na biochemické vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné princípy hematológie a imunohematológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné princípy manažmentu biochemického laboratória a riadenia kvality klinicko - biochemických vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné princípy mikrobiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy a techniky využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
typy a spôsoby obsluhy najmodernejších prístrojov, nástrojov a pomôcok v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórna technika, prístroje a nástroje na odber vzoriek a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz; zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: dekontaminácia, likvidácia biologického odpadu
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava klinicko - biochemických kazuistík
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia kontroly kvality biochemických vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie klinicko - biochemických metodík
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia klinicko - biochemických nálezov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a archivácia dokumentácie z oblasti klinickej biochémie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia klinicko - biochemických vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oblasti klinickej biochémie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia analytických biochemických postupov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia klinicko - biochemických vyšetrovacích metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia klinických vyšetrovacích metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia základného hematologického, hemostazeologického a imunohematologického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia základného mikrobiologického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a využívanie najmodernejších prístrojov, nástrojov a pomôcok v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v oblasti vyšetrenia, spracovania biochemických analýz a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
realizácia zberu a skladovania biologického materiálu v klinickej praxi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie IT zručností na používanie aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných zariadení v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. pri vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, konzultácií v oblasti klinickej biochémie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: porozumenie a interpretácia analýz údajov v zdravotníctve - napr. analýz telesných tekutín, buniek, tkanív a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.