Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení

Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečeníOdborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení poskytuje súčinnosť orgánom verejnej moci, orgánom štátnej a verejnej správy a samosprávy v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh z dôvodu dôležitého verejného záujmu a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na základe žiadosti uvedených orgánov poskytuje údaje z informačného systému Sociálnej poisťovne týkajúce sa predovšetkým zamestnávateľov žiadaných osôb, príjmov vyplácaných Sociálnou poisťovňou žiadaným osobám a pobytu žiadaných osôb. Spracováva podklady na účel súčinnosti, spolupracuje s ďalšími útvarmi Sociálnej poisťovne, odstupuje žiadosti o poskytnutie súčinnosti vecne príslušným organizačným útvarom. Overuje elektronické žiadosti súdnych exekútorov a vykonáva opätovné preskúmanie žiadosti. Spracováva štatistické údaje v oblasti súčinnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496514/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
344,354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu potrebnom na výkon súčinností v sociálnom zabezpečení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 461/2003 Z.Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rozsahu potrebnom na výkon súčinností.
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
normalizovaná úprava písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a postupy poskytovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre súdnych exekútorov a orgány verejnej moci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy spracovávania podkladov na účel súčinností, resp. odstúpenia žiadostí o poskytnutie súčinností vecne príslušným organizačným útvarom Sociálnej poisťovne a vybavovania reklamácií súdnych exekútorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy poskytovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie a spracovávania štatistických údajov v oblasti súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálne zabezpečenie a jeho systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy vykonávania súčinnosti v rozsahu potrebnom na plnenie úloh s orgánom verejnej moci, súdov, orgánom štátnej správy, verejnej správy a samosprávy z dôvodu dôležitého verejného záujmu a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov v rozsahu potrebnom na výkon súčinností.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne súdnym exekútorom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie registratúrnych záznamov súvisiacich s výkonom súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov z informačného systému Sociálnej poisťovne na výkon súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie štatistických údajov v oblasti súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie súčinností pre inštitúcie výkonnej moci, štátnej a verejnej správy a samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s organizačnými útvarmi Sociálnej poisťovne pri riešení súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.