Manažér filmovej distribúcie


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Manažér filmovej distribúcie zabezpečuje distribúciu filmov, rozvíja a iniciatívne realizuje marketingové činnosti, vrátane publicity, propagácie, podpory predaja a ďalšie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2431 - Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
SK ISCO-08
2431008 - Špecialista filmovej distribúcie
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista na marketing, reklamu a styk s verejnosťou

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
motivovanie ľudí
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
6
produkcia a manažment umení
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
6
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
Špecifikácia:
manažment prezentácie diel audiovizuálneho umenia
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
6
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
6
nové médiá v umení
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Špecifikácia:
metódy a možnosti organizovania printovej a mediálnej komunikácie
6
autorské právo
Špecifikácia:
znalosť Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
6
dejiny filmu
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
6
štruktúra filmových distribútorov
Špecifikácia:
prehľad o distribučných spoločnostiach na filmovom trhu
6
štruktúra a regionálne rozmiestnenie kín
Špecifikácia:
multikiná, jednosálové kiná a pod.
6
klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania audiovizuálnych záznamov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
6
spolupráca pri vytváraní kreatívnej koncepcie určujúcej podoby a zamerania reklamnej kampane
6
vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých reklamných kampaní
6
analýza audiovizuálneho prostredia
Špecifikácia:
uplatňovanie princípov a postupov marketingovej analýzy prostredia, sledovanie trendov a zmien na filmovom distribučnom trhu, vyhodnocovanie vývoja sociálneho prostredia so zameraním na filmového diváka
6
voľba festivalovej stratégie a umiestnenia filmu na distribučnom trhu
6
spolupráca s médiami v rámci verejnej prezentácie diela
6
príprava a uzatváranie licenčných a distribučných zmlúv
6
zabezpečovanie a koordinácia výroby a logistiky distribučných nosičov k filmom
Špecifikácia:
vrátane zabezpečovania inojazyčných verzií (titulkovanie, dabing)
6
príprava kalkulácií a rozpočtov distribúcie
6
monitorovanie a vyhodnocovanie návštevnosti filmov a výsledných tržieb
Špecifikácia:
analýza a vyhodnocovanie efektívnosti distribúcie
6
zabezpečovanie sublicencovania práv k filmu
Špecifikácia:
na kinodistribúciu, šírenie filmu v televízii, na internete, VOD platformách alebo vydanie filmu na príslušnom nosiči
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.