Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení

Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia respiračných ochorení uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264009 - Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
6
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na fyziológiu a patofyziológiu ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
6
špeciálna kineziológia a patokineziológia hrudníka, mechanika dýchania
6
diagnostika, klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
Špecifikácia:
diagnostika, klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných porúch dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
6
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
6
fyzioterapeutická diagnostika s dôrazom na respiračný systém
Špecifikácia:
princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky lokomočného, respiračného a kardiovaskulárneho systému
6
princípy, metódy a postupy respiračnej fyzioterapie
Špecifikácia:
napr. uvoľňovanie hlienov, reedukácia dýchania, relaxácia, špeciálna dýchacia gymnastika; všeobecné metódy - relaxačné, mobilizačné, korekčné, kondičné cvičenia; metódy prevencie ochorení dýchacieho systému, ochrany a podpory zdravia; pohybová životospráva a šport pri ochoreniach dýchacieho systému
6
princípy špeciálnych techník respiračnej fyzioterapie
Špecifikácia:
hygiena horných dýchacích ciest, hygiena dolných dýchacích ciest; princíp dychového vzoru; význam postúry a pohybu pre dýchanie a fonáciu; tréning hĺbkového stabilizačného systému; pohybová os dýchania – Brüggerov princíp, fonačné cvičenia, dýchanie pri telesnej aktivite, pri zaťažení; práca s dychom, ovplyvňovanie napätia a bolesti, kontrola a ovládanie kašľa; kontaktné dýchanie s pacientom v bezvedomí
6
komplexný fyzioterapeutický proces a jeho špecifiká pri ochoreniach dýchacieho systému u detského, dospelého a geriatrického pacienta
Špecifikácia:
napr. po chirurgickom zákroku na hrudníku, v brušnej dutine; s chronickou bronchitídou, bronchiektáziami; s astmou bronchiale, spastickou bronchitídou; s emfyzémom a pod.
6
fyzikálna terapia vrátane klimatoterapie a speleoterapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
Špecifikácia:
princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie fyzikálnej terapie, klimatoterapie a speleoterapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
6
princípy manipulácie a údržby prístrojov a pomôcok využívaných v respiračnej fyzioterapii
6
systém dezinfekcie priestorov, pomôcok, likvidácia infekčného odpadu v respiračnej fyzioterapii
6
metodológia výskumu v respiračnej fyzioterapii
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
funkčné vyšetrenie respiračného systému v spolupráci s lekárom
6
fyzioterapeutická diagnostika pri ochoreniach respiračného systému
Špecifikácia:
napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie
6
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach respiračného systému
6
aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach respiračného systému
Špecifikácia:
výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
6
realizácia kinezioterapeutického plánu pri ochoreniach respiračného systému
Špecifikácia:
napr. po chirurgickom zákroku na hrudníku, v brušnej dutine; s chronickou bronchitídou, bronchiektáziami; s astmou bronchiale, spastickou bronchitídou; s emfyzémom a pod.
6
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
6
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.