Výrobca trvanlivého pečiva

Výrobca trvanlivého pečivaVýrobca trvanlivého pečiva vyrába výrobky z múky, ďalších surovín a prídavných látok po upečení s obsahom vody najviac 10%. Výnimku tvoria perníky, praclíky a trvanlivé tyčinky s obsahom vody najviac 16%, a to stanovenými technologickými postupmi. Vyrába široký sortiment výrobkov, ktoré majú nízky obsah vlhkosti (nízku hodnotu aktivity vody) a predĺženú trvanlivosť. Sú to najmä sušienky, oblátky, perníky, trvanlivé výrobky zo šľahaných hmôt: ako piškóty, kokosky, ďalej sucháre, praclíky, tyčinky, snack výrobky, alebo čajové pečivo z lineckého cesta a iné. Výrobca trvanlivého pečiva pre tieto výrobky pripravuje cestá, hmoty a náplne, tvaruje ich, pečie, dohotovuje, balí a expeduje. Trvanlivé pečivo sa vyrába v špecializovaných prevádzkach, ale je aj súčasťou výroby väčšiny pekárskych a cukrárskych prevádzok, ako doplnkový sortiment.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
496506/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPracovník výroby trvanlivého pečiva
SKVýrobár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti výrobcu malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (§ 7a ods. 4 písm. b)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 2 mesiace.
Poznámka: Prax odporúčaná v oblasti pekárstva a cukrárstva.
ISCO-08
7512
SK ISCO-08
7512001
ESCO
2406
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
7512001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základné národné a európske legislatívne predpisy v oblasti cukrárskej výroby v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia používané pri výrobe pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zároveň pri výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady stanovenia doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. ak sa jedná o senzorickú analýzu potravín.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické a ekonomické výpočty, výrobná dokumentácia v pekárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pekárske suroviny a prísady
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti výroby pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy hodnotenia kvality v pekárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
cukrárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
modelovacie hmoty a spôsoby výroby cukrárskych ozdôb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby prispôsobenia cukrárskych výrobkov požiadavkám zdravej výživy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy hodnotenia kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady starostlivosti o technologické zariadenia v cukrárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia cukrárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
funkcia a zloženie strojov a zariadení v cukrárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup výroby polevy a zdobenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia používané pri výrobe trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
suroviny, polotovary a prísady na výrobu trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktuálna legislatíva týkajúca sa výroby trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane legislatívy obalov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy stanovovania minimálnej trvanlivosti pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Trvanlivé pečivo.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia cukrárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pekárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Výroba pečiva.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
princípy zloženia potravín a nápojov na účely ich reformulácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Reformulácia potravín
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady práce v teplej a studenej dielni
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby trvanlivého pečiva.
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie cukrárskych receptúr a inovácia výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie princípov a postupov reformulácie potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Reformulácia potravín
3
senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov v pekárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane trvanlivých výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem, evidencia a skladovanie cukrárskych surovín a polotovarov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality surovín a polotovarov na výrobu pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane trvanlivých výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie pokladov pre cenové kalkulácie potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu cukrárskych výrobkov, výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
evidencia, skladovanie, balenie a expedícia cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie výrobnej dokumentácie a expedícia pečivárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chladenie, krájanie a balenie výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V prípade potreby sa môže jednať aj o proces sušenia a restovania výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba rôznych druhov cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
miesenie, príprava kvasov a ciest, delenie, tvarovanie a plnenie cesta
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dohotovovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dohotovovanie a zdobenie potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pečenie pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
finálna tepelná úprava ostatných pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava ciest a hmôt, ich tvarovanie a pečenie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačné činnosti v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, posudzovanie a skladovanie surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dohotovenie, uskladnenie a označovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení v pekárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, nastavovanie a udržiavanie strojov a zariadení na výrobu trvanlivého pečiva
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a starostlivosť o stroje a zariadenia v cukrárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.