Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou pri kardiovaskulárnych, onkologických ochoreniach a ochoreniach psychosomatického pôvodu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264008 - Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na fyziológiu a patofyziológiu ochorení kardiovaskulárneho systému
6
diagnostika, klinický obraz a terapia ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov
Špecifikácia:
diagnostika, klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov
6
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
6
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
6
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
Špecifikácia:
princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky lokomočného, respiračného a kardiovaskulárneho systému
6
princípy, metódy a postupy fyzioterapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
Špecifikácia:
napr. princípy Schultzeho autogénneho tréningu; manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže; relaxačné, mobilizačné, korekčné metódy, kondičné cvičenia; metódy prevencie ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov, ochrany a podpory zdravia; pohybová životospráva a šport pri jednotlivých ochoreniach
6
komplexný fyzioterapeutický proces a jeho špecifiká pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov u detského, dospelého a geriatrického pacienta
Špecifikácia:
napr. fyzioterapia u pacientov na koronárnej jednotke, kardiochirurgii; u pacientov s komplikáciami po chemoterapii; po gynekologických operáciách a operáciách prsníka; s patologickými fraktúrami, metastatickým procesom do skeletu a pod.
6
fyzikálna terapia pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
Špecifikácia:
princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie fyzikálnej terapie, klimatoterapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
6
e Health, administratíva
6
metodológia výskumu vo fyzioterapii psychosomatických a civilizačných ochorení
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
fyzioterapeutická diagnostika pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
Špecifikácia:
napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie; vyšetrenie a fyzioterapeutické diagnostikovanie štádia lymfedému
6
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
6
aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
Špecifikácia:
výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
6
realizácia fyzioterapeutického plánu pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
Špecifikácia:
pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému - fyzioterapia na cievnej chirurgii, kardiochirurgii, koronárnej jednotke; pri onkologických ochoreniach - fyzioterapia u pacientov s komplikáciami chemoterapie, v onkochirurgických odboroch / brušné, hrudné, gynekologické operácie, izolovaná hypertermálna chemoperfúzia, operácie prsníka, u pacientov s patologickými fraktúrami, metastatickým procesom do skeletu, stavy po laminektómii, rádioterapii; pri psychosomatických ochoreniach - metodické a praktické zvládnutie Schultzeho autogénneho tréningu
6
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
6
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.