Špecialista kontroly verejného obstarávania

Špecialista kontroly verejného obstarávaniaŠpecialista kontroly verejného obstarávania kontroluje postupy, procesy a dodržiavanie zákonných lehôt verejného obstarávania. Vykonáva kontrolu alebo administratívnu kontrolu verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pred a po podpísaní zmluvy, dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania. Je súčinný pri príprave internej riadiacej dokumentácie, programových dokumentov, usmernení pre osoby realizujúce procesy verejného obstarávania, prijímateľov v oblasti kontroly procesov verejného obstarávania, ako aj povinností vyplývajúcich pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v oblasti verejného obstarávania. Poskytuje metodické usmernenia a konzultácie pre osoby realizujúce procesy verejného obstarávania, žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496499/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKSupervízor verejného obstarávania
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pokiaľ je pracovná činnosť Špecialistu kontroly verejného obstarávania vykonávaná pre orgány verejnej správy, tak je táto pracovnáčinnosť upravená zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe alebo zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V súkromnom sektore je výkon tohto zamestnania zastrešený Zákonníkom práce.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa minimálne dva roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421014
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ak sa jedná o špecialistu, ktorý vedie tím špecialistov, tak je nutná aj metodická vedomosť vedenia pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
5
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálynch a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dostatočná znalosť práce s ITMS (IT monitorovací systém fodov EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné limity a spôsoby určenia limitov pre nadlimitné zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania konzultácií žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém vykonávania administratívnej kontroly verejného obstarávania pred a po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania administratívnej kontroly verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie základnej finančnej kontroly v procese verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a kontrola obsahu zmluvy uzatvorenej s vybraným uchádzačom z pohľadu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie administratívnej kontroly verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (tzv. ex ante kontrola)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie všetkých postupov a lehôt stanovených zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania zákonných lehôt v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava záznamov, správ, protokolov a rozhodnutí zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie stanoviska k príprave verejného obstarávania pripravovaného vo vzťahu ku konkrétnej aktivite projektu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie konzultácií žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: ITMS (IT monitorovací systém).
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ak sa jedná o špecialistu, ktorý vedie pracovný tím, tak je potrebná aj zručnosť vedenia pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.