Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ

Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚŠpecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ pripravuje a vypracováva monitorovacie správy k operačným programom. Plní úlohy pri vypracovaní systému monitorovania operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov, sleduje a vyhodnocuje merateľné ukazovatele a výkonnostný rámec programov európskych štrukturálnych a investičných fondov. V prípade odklonu od stanovených čiastkových alebo cieľových hodnôt analyzuje dôvody a podáva návrhy na ich dosiahnutie. V rozsahu svojho oprávnenia zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementovanie zámerov v rámci programov európskych štrukturálnych a investičných fondov najmä prostredníctvom identifikácie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu a ich cieľových hodnôt a výkonnostného rámca. Vypracováva správy fyzického a finančného pokroku programov fondov EÚ, spolupracuje na príprave hodnotiacich a výberových kritérií a nastavení systému monitorovania. Dohliada nad uplatňova...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496495/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér monitorovania programov európskych investičných a štrukturálnych fondov EÚ
SKManažér monitorovania programov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti operačných programov EÚ
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Ústava SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metodické pokyny CKO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť metodických pokynov, ktoré vydal centrálny koordinačný orgán.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatút a rokovací poriadok monitorovacieho výboru programu štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém usmerňovania implementačných orgánov v oblasti monitorovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sankčný mechanizmus programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy monitorovacích výborov programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave hodnotiacich a výberových kritérií zohľadňujúc merateľné ukazovatele programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn CKO č. 15 - k monitorovaniu projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 12. 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia ohľadom štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania nákupu, uschovania a inventarizácie materiálu a zariadení potrebných pre aktivačnú činnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby návrhov týždenného plánu aktivačnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy analyzovania dôvodov odklonu od cieľových hodnôt a podávania návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy nastavenia vlastného systému monitorovania pre národné projekty, dopytovo orientované výzvy, finančné nástroje a monitorovací systém informovania a komunikácie v rámci programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodického usmerňovania a kontroly výkonu štátnej správy uskutočňovaného orgánmi miestnej štátnej správy a obcami ako prenesený výkon štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania, vedenia, analýzy a vyhodnocovania postavenia spotrebiteľa z hľadiska účinnosti spotrebiteľského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania, vyhodnocovania, uplatňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, v oblasti zamestnanosti, v oblasti trhu práce a v oblasti sociálnej inklúzie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania programovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov najmä prostredníctvom identifikácie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu a ich cieľových hodnôt a výkonnostného rámca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania ad-hoc správy fyzického a finančného pokroku programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania pravidelných výročných správ programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a formy poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovania hodnotiacich a výberových kritérií ukazovateľov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ide napríklad o metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu, Riadiaceho, či Sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napríklad Interný poriadok, Interný manuál procedúr, rôzne plánovacie dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
vytváranie návrhov na odstránenie výkyvov od cieľových hodnôt v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie systému monitorovania programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave hodnotiacich a výberových kritérií zohľadňujúc merateľné ukazovatele programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania v rámci operačných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a výkonnostného rámca programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad na uplatňovaním metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovanie sankčných opatrení na úrovni operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhad cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie dôvodov odklonu od cieľových hodnôt a podávanie návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikovanie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavenie systému monitorovania pre jednotlivé národné projekty, dopytovo orientované výzvy, finančné nástroje, ako aj monitorovací systém informovania a komunikácie v rámci programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivovanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov pri zapracovaní nových metodických pokynov do interných dokumentov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie pravidelných výročných správ programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií a zabezpečovanie distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie pracovných stretnutí v súvislosti s problematikou fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
iniciovanie uplatňovania sankčného opatrenia v oblasti problematiky fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie programovania programov európskych investičných a štrukturálnych fondov najmä prostredníctvom identifikácie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu a ich cieľových hodnôt a výkonnostného rámca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie implementačných orgánov v oblasti monitorovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.