Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ

Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚŠpecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ sa podieľa na plnení úloh komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov, zodpovedá za plánovanie a realizáciu vhodne zvolených komunikačných nástrojov pre informovanie cieľových skupín obyvateľov. Je odborným garantom verejného obstarávania komunikačných služieb, pripravuje podklady pre komunikáciu s verejnosťou a cieľovými skupinami. Zodpovedá za plynulú komunikáciu s verejnosťou a prijímateľmi pomoci, dohliada na uplatňovanie pravidiel komunikácie a informovania podľa programov. Pripravuje návrh komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelne informuje členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie, informuje centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, Európsku komisiu a verejnosť a pripravuje verejné obstarávanie vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja. Poskytuje informácie a zabezpečuje distribúciu informačnýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496494/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2431
SK ISCO-08
2431003
ESCO
868
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2431003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť predpisov, preberacích protokolov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny CKO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť pokynov CKO - centrálneho koordinačného orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačná stratégia operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovania ročného komunikačného plánu programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a vyhodnocovania jeho plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za zverejňovanie aktuálnych dokumentov programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ako aj za zverejňovanie výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézheno fondu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dizajn manuál operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup prípravy návrhu komunikačnej stratégie programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelného informovania členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup prípravy verejného obstarávania vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja v zmysle komunikačnej stratégie programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie pravidiel komunikácie a informovania podľa programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a na dizajn manuálu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodického usmerňovania a kontroly výkonu štátnej správy uskutočňovaného orgánmi miestnej štátnej správy a obcami ako prenesený výkon štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave a organizácii monitorovacieho výboru programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manuál na informovanie a komunikáciu operačného programu fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dizajn manuál operačného programu fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a metódy úpravy fotografií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ide napríklad o metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu, Riadiaceho, či Sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napríklad Interný poriadok, Interný manuál procedúr, rôzne plánovacie dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie návrhov komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelné informovanie členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie ročného komunikačného plánu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a vyhodnocovanie jeho plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a posudzovanie vecnej správnosti faktúr a iných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad uplatňovaním pravidiel komunikácie a informovania podľa programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a na dizajn manuálu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidelná spolupráca na tvorbe výročnej správy programov európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť informovania a komunikácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zverejňovanie výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov a písomných vyzvaní v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie dokumentácie príkladov dobrej praxe s fotodokumentáciou úspešne zrealizovaných projektov v rámci programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácii žiadateľom, prijímateľom pomoci, verejnosti podľa programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie Centrálneho koordinačného orgánu, riadiaceho orgánu, Európskej komisie a verejnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reportovanie o plnení komunikačnej stratégie v stanovených termínoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na stretnutiach pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov pod centrálnym koordinačným orgánom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie komunikácie a zodpovednosť za plynulú komunikáciu s verejnosťou a s prijímateľmi pomoci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie publicity projektov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reprezentácia domácej inštitúcie na odborných stretnutiach a fórach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
distribúcia propagačných materiálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spravovanie webovej stránky, spôsoby aktualizovania webového sídla a profilov na sociálnych sieťach
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava verejného obstarávania vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja v zmysle komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie pracovných stretnutí v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie distribúcie propagačných materiálov a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na príprave, tvorbe a organizácii monitorovacieho výboru programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.