Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ

Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚŠpecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ sa podieľa na plnení úloh komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov, zodpovedá za plánovanie a realizáciu vhodne zvolených komunikačných nástrojov pre informovanie cieľových skupín obyvateľov. Je odborným garantom verejného obstarávania komunikačných služieb, pripravuje podklady pre komunikáciu s verejnosťou a cieľovými skupinami. Zodpovedá za plynulú komunikáciu s verejnosťou a prijímateľmi pomoci, dohliada na uplatňovanie pravidiel komunikácie a informovania podľa programov. Pripravuje návrh komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelne informuje členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie, informuje centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, Európsku komisiu a verejnosť a pripravuje verejné obstarávanie vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja. Poskytuje informácie a zabezpečuje distribúciu informač...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496494/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2431
SK ISCO-08
2431003
ESCO
868
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2431003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť predpisov, preberacích protokolov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny CKO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť pokynov CKO - centrálneho koordinačného orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačná stratégia operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy a metódy vypracovania ročného komunikačného plánu programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a vyhodnocovania jeho plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za zverejňovanie aktuálnych dokumentov programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ako aj za zverejňovanie výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézheno fondu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dizajn manuál operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup prípravy návrhu komunikačnej stratégie programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelného informovania členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup prípravy verejného obstarávania vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja v zmysle komunikačnej stratégie programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie pravidiel komunikácie a informovania podľa programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a na dizajn manuálu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodického usmerňovania a kontroly výkonu štátnej správy uskutočňovaného orgánmi miestnej štátnej správy a obcami ako prenesený výkon štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave a organizácii monitorovacieho výboru programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manuál na informovanie a komunikáciu operačného programu fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dizajn manuál operačného programu fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a metódy úpravy fotografií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ide napríklad o metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu, Riadiaceho, či Sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napríklad Interný poriadok, Interný manuál procedúr, rôzne plánovacie dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie návrhov komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelné informovanie členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie ročného komunikačného plánu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a vyhodnocovanie jeho plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a posudzovanie vecnej správnosti faktúr a iných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad uplatňovaním pravidiel komunikácie a informovania podľa programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a na dizajn manuálu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidelná spolupráca na tvorbe výročnej správy programov európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť informovania a komunikácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zverejňovanie výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov a písomných vyzvaní v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie dokumentácie príkladov dobrej praxe s fotodokumentáciou úspešne zrealizovaných projektov v rámci programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácii žiadateľom, prijímateľom pomoci, verejnosti podľa programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie Centrálneho koordinačného orgánu, riadiaceho orgánu, Európskej komisie a verejnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reportovanie o plnení komunikačnej stratégie v stanovených termínoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na stretnutiach pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu programov európskych investičných a štrukturálnych fondov pod centrálnym koordinačným orgánom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie komunikácie a zodpovednosť za plynulú komunikáciu s verejnosťou a s prijímateľmi pomoci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie publicity projektov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
reprezentácia domácej inštitúcie na odborných stretnutiach a fórach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
distribúcia propagačných materiálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spravovanie webovej stránky, spôsoby aktualizovania webového sídla a profilov na sociálnych sieťach
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
príprava verejného obstarávania vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja v zmysle komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie pracovných stretnutí v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie distribúcie propagačných materiálov a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na príprave, tvorbe a organizácii monitorovacieho výboru programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.